הצרכן החדש - מה הוא רוצה?

עמוד:4

ה צ ר כ ן ה ח ד ש — מ ה ה ו א ר ו צ ה ? תובנות מפתיעות על המניעים והרצונות של הלקוח שלך קיט יארו עריכת התרגום : תמר משמר מפתח : רותי חזנוביץ' סידור ועימוד : א . אורן הפקות דפוס בע "מ נדפס בישראל , תשע״ז 2016 — כל הזכויות שמורות © מטר הוצאה לאור בע״מ ת . ד . , 36212 תל אביב 6136102 info @ matar . biz אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו״ל . הוצאת מטר ב DECODING THE NEW CONSUMER MIND Kit Yarrow Copyright © 2014 by Kit Yarrow This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons , Inc . USA All rights reserved . No part of this publication may be reproduced , stored in a retrieval system , or transmitted , in any form or by any means , electronic , mechanical , photocopying , recording or otherwise , without the prior written permission of the copyright owner . Published in Israel by Triwaks Enterprises / Matar Publishing House P . O . Box 36212 , Tel Aviv 6136102 info @ matar . biz

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר