מבוא

עמוד:13

מבוא פועלך , עברך וכל מעשייך , מאז עלותך ארצה ועד עתה , הם חוליות - חוליות בשרשרת ארוכה אחת , המלווה אותך בדרך הארוכה , רבת המעש והתוכן ברפואה ציבורית - ובכך שכרך ! משה סורוקה , יו " ר מרכז קופ " ח , 5 . 7 . 1970 מ קומן ותרומתן של נשים להתפתחות ההתיישבות היהודית - הציונית המתחדשת בארץ ישראל , זכו מאז אמצע שנות השמונים של המאה העשרים להתעניינות הולכת וגוברת במחקר ההיסטורי . 4 מחקרים היסטוריים לא מעטים עסקו בדמותן של נשים בודדות עצמאיות , כמו גם בארגוני נשים ובחלקם בעיצוב החברה והתרבות הארץ ישראלית . יוסי בן - ארצי , חוקר תולדות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בעת החדשה , כתב : “ ראויות הן הנשים במושבות ובקרב האיכרים – אותן שפעלו בקבוצות ובין הפועלים , ואותן שפנו עם משפחותיהן לערים – שייחקר ביסודיות תפקידן בעיצוב היישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל . מחקר זה צריך שיתבסס על מקורות אחרים , שטרם שולבו כיאות בספרות הקיימת , ואז תהא נשכרת לא רק דמות האישה בראשית ההתיישבות , כי אם גם ההיסטוריוגרפיה היישובית כולה " . 5 נורית גוברין , מבכירי חוקרי הספרות העברית , מוסיפה , כי “ בימינו גוברת ההערכה לפעילותן של נשים בעבר , בתחומי הספרות , החינוך והציבוריות , בתקופות שפעילות כזו הייתה נדירה " . כן גוברת ההכרה בצורך בביוגרפיות של נשים , כי לכל ביוגרפיה כזו תרומה 4 ד ' ברנשטיין , “ חקר נשים בהיסטוריוגרפיה הישראלית : נקודות מוצא , כיוונים חדשים ותובנות שבדרך " , בתוך : מ ' שילה , ר ' קרק וג ' חזן - רוקם ( עורכות ) , העבריות החדשות : נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר , ירושלים תשס " ב , עמ ' . 25 - 7 5 י ' בן - ארצי , “ האישה בראשית ההתיישבות בארץ ישראל ( , " ( 1914 - 1882 בתוך : י ' עצמון ( עורכת ) , אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות , ירושלים תשנ " ה , עמ ' . 322

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר