מבוא

עמוד:12

היסטוריות ואנתרופולוגיות , ואולם במחקר זה מוצגת גישה שונה , ביבליוגרפית . גישה זו לא באה רק לבחון את המהדורות השונות של הכתבים המודפסים , אלא גם מיישמת הלכה למעשה את גישתו של גריס , להכרת פועלם של סוכני תרבות נשכחים ולעתים אפרוריים , וגם מיישמת את מחקריו של שוורץ , שמראים כי קיימת חשיבות להתבוננות בחוגים רעיוניים . ניסיתי להוסיף קומה לבניין זה . לדעתי , כדי לחקור הוגים יחידים , תנועות רוחניות או חוגים רעיוניים , עלינו לשים לב להערותיהם של ההוגים השונים המבטאות את דרך קריאתם את המידע . ואולם עלינו להיות מודעים לכך כי המידע שלפנינו איננו משקף את תהליך היווצרותו , את עיבודו ואת הפצתו . לכן פיצלתי את המחקר : ) א ( למעקב אחר מושגי הליבה הקשורים להיווצרות הידע ולדרכי הפצתו ; ) ב ( לבניית מודל לקריאת הידע . המחקר הביבליוגרפי על כתבי חסידות חב״ד הוא מועט , ועסק בעיקר ב ' דפוס' לגווניו : חלמיש כתב מאמר ביקורת על המהדורה ה ' מדעית׳ של התניא בהוצאת ׳קרני הוד תורה׳ ) קה״ת ( , ההוצאה הרשמית של חסידות חב״ד , כמו כן הוא כתב על דפוסי הספר תורה אור , ספר דרושים של רש״ז . מונדשיין הגיב במאמר ביקורת על דברי אתיים ומיסטיים ; הנ״ל , ביטויי איחוד מיסטי ; הנ״ל , צדיק ובינוני ; פוקסברונר , חב״ד . על הדור השני – ״האדמו״ר האמצעי״ : ג׳ייקובס , חייו ויצירתו ; הנ״ל , קונטרס ההתפעלות ) תרגום (; אליאור , תורת האלוהות ; הנ״ל , המחלוקת ; הנ״ל , תורת אחדות ההפכים ; לוונטל , הקרבה עצמית ; הנ״ל , צמיחתה . על הדור החמישי – ר׳ שלום דובער : לוונטל , עבודת ה׳ החב״דית ; פרידמן , משיח ומשיחיות ; רצבי , אנטי ציונות . על הדור השישי – ר׳ יוסף יצחק : שביד , בין חורבן לישועה . על הדור השביעי – רמ״מ : קראוס , לחיות עם הזמן . ) מחקרו מופיע גם בספרו המבוסס על עבודת הדוקטור . ראה : הנ״ל , השביעי (; הנ״ל , תפקידן של נשים ; דהן , דירה בתחתונים ; הנ״ל , גואל אחרון ללא יורשים ; ברגר , הרבי מלך המשיח ; ארליך , המשיח מברוקלין ; פרסיקו , המשיח האבוד ; וולפסון , סוד גלוי ; וייל , תחילתה של תקופת הנשים ; היילמן ופרידמן , הרבי ; הררי , סודו של הרבי . מחקרי רוחב בכתבי אדמו״רי חב״ד : גולדברג , נשמת הצדיק אחר הסתלקותו . מחקרה מופיע גם בספר המבוסס על עבודת הדוקטור , ראה : הנ״ל , מסע הנשמה . חלק ממחקרה – ראה גם : הנ״ל , ייחודה האונטולוגי ; גוטליב , התפיסה ההרמוניסטית ; מחקרו מופיע גם בספר המבוסס על עבודת הדוקטור , ראה : הנ״ל , שכלתנות בלבוש חסידי . עוד פרסום שלו בנושא : הנ״ל , תאולוגיה מימונית חסידית ; שוורץ , מחשבת חב״ד ; הנ״ל , בין הפנים לחוץ . 5 ראה בהמשך הדיון . 6 ראה : ינובר ואיש שלום , רוקדים ובוכים . ספר זה הוא מחקר עיתונאי על רמ״מ , שראשיתו בשבץ שלקה בו , וסופו במועד קרוב למותו . בילו חקר את הפלג המשיחי שנוצר בחסידות חב״ד לאחר הסתלקות רמ״מ ) ראה : בילו , אתנו יותר מתמיד ( . 7 ראה : גריס , הספר כסוכן תרבות . 8 ראה : שוורץ , ישן בקנקן חדש ; הנ״ל , פירוש קדמון . 9 חלמיש , מהדורה ״מדעית״ של התניא . 10 חלמיש , על מהדורות . 11 מונדשיין , על מהדורות .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר