תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים תודות 7 מבוא 9 שיטת המחקר ; 13 הכתיבה ההיסטוריוגרפית החב״דית כמקור היסטורי ; 15 הצעת מנגנון להערכת המקורות ההיסטוריוגרפיים החב " דיים 20 פרק ראשון : קורפוס הספרות החב״דית 31 בעיית גבולות הקורפוס ; 31 מאפייניו של קורפוס הספרות החב״דית ; 35 תוצר המוצא מהקורפוס ; 49 תוצר המוכנס אל הקורפוס 54 פרק שני : רכיבי הקורפוס החב״די 60 דרוש ; 63 מאמר ; 68 ביאור ; 86 המשך ; 94 קונטרס ; 97 שיחה ; 101 איגרת ; 106 מכתב כללי ; 108 רשימה ; 109 הנחה ; 110 תבנית כרונולוגית 123 פרק שלישי : הפצת הקורפוס החב״די 133 קהל היעד ; 136 חוזר ; 147 מדריך ומשפיע ; 150 יחידות ; 155 התוועדות ; 158 ישיבת תומכי תמימים ; 161 שליח 164 פרק רביעי : מודל לקריאת טקסט של חב״ד 167 שיטות לקריאת טקסט של חב״ד ; 167 רכיבי המודל : 172 הרמה הראשונה : קריאה מבוקרת ; 172 הרמה השנייה : קריאה בסיסית ; 176 הרמה השלישית : קריאה אנליטית ; 180 הרמה הרביעית : קריאה סינטופיקאלית ; 193 סיכום המודל ; 197 ניתוח ׳מאמר׳ באמצעות המודל 198 נספח 245 רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים 265 כתבי חב״ד ; 265 ספרות משנית ; 270 ספרות עזר ; 273 ספרות מחקר 273 מפתח 283

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר