מבוא לימודי מוגבלות בעברית - שדה אקדמי בהתהוות

עמוד:14

ונעשות במסגרת אגודות מדעיות וכנסים אקדמיים , כתבי עת מדעיים וקהילות מקוונות מקומיות ובין לאומיות . כמו תחומים אקדמיים ביקורתיים ורב תחומיים אחרים כגון לימודי מגדר או גזע , גם ביקורת המוגבלות משמשת מונח מטרייה לתיאור שפע של תחומי מחקר וגישות תיאורטיות , מתודולוגיות ומחקריות . כל ניסיון להשליט בהם סדר וארגון נידון מראש לחלקיות ולהטיה פרשנית , ובכל זאת ננסה להצביע על כמה מגמות תיאורטיות מובחנות . הגל הראשון של לימודי מוגבלות החל בבריטניה ובצפון אמריקה בשנות השבעים של המאה העשרים והתמקד בהנגדה שבין המודל הרפואי , או המודל האינדיבידואלי , התופס את המוגבלות כפגם של הפרט , לבין תפיסתה כבעיה שמקורה בחברה ובסביבה . שלב זה נמשך בשנות השבעים והשמונים , בעיקר בארצות הברית ובבריטניה , ומלכה בו הגישה החברתית . המודל החברתי בבריטניה הוא שיצר את ההבחנה בין הלקות הגופנית ובין המוגבלות , וזו הוגדרה מחדש כתוצר של הבניה חברתית . המודל החברתי התמקד בניתוח מטריאלי של מנגנוני הכוח הממסדיים והכלכליים המונחים בבסיס הדרתם של אנשים עם לקויות והופכים אותם למוגבלים . במקום להתמקד בפרט ולקותו מודל זה מסיט אפוא את המבט אל אותם מנגנונים תודעתיים , חברתיים , כלכליים ופוליטיים ה " מייצרים " את המוגבלות . הגישה החברתית למוגבלות שהתפתחה בצפון אמריקה , להבדיל מהגישה הבריטית , לא הבחינה באופן מושגי בין לקות למוגבלות , אלא מיצבה את האנשים עם מוגבלויות כקבוצת מיעוט הנאבקת על זכויות האזרח שלה ועל שילובה המלא בחברה . בהמשך למאבקי הנשים , השחורים , ההומואים והלסביות , אפשר להגדיר את תנועות הנכים " התנועה האחרונה לזכויות האזרח " ( . ( Driedger 1989 ביטוי לכך ניכר גם ברובד המשפטי מאז שנות התשעים של המאה העשרים , כשהחלה בעולם המערבי מגמת חקיקה הרואה בהפלייתם של אנשים עם מוגבלות עניין של זכויות אדם , להבדיל מהגישה המסורתית של ראיית אנשים עם מוגבלויות דרך משקפי הרווחה והסעד , השיקום והחינוך ה " מיוחד " . הניתוח החברתי ביקורתי של המוגבלות לא התמקד רק בסוגיות כגון סגרגציה במוסדות , הפליה , אי הקצאת משאבים או היעדר הנגשה , אלא גם בחקירה היסטורית ותרבותית של ייצוגים של מוגבלות ושל אנשים עם מוגבלויות . מנקודת המבט של לימודי מוגבלות , דחיקתם לאורך ההיסטוריה של אנשים עם מוגבלויות לשולי החברה וההבניה התרבותית של המוגבלות כקטגוריה בסיסית של נחיתות היטיבו עם " הכשירים גופנית " ( : ( ablebodied ההתמקדות בשוליים שימשה ומשמשת . 3 ראו למשל Charlton 1998 וכן מאמריהם של מייקל אוליבר ושל סימי לינטון במקראה זו . . 4 להרחבה בעניין זה ראו . Shakespeare 2006

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר