ג. תמיכה בבן זוג: חובה ואחריות

עמוד:12

ואולם רוב האחרונים אינם מקבלים את דברי הרא " ש כפשוטם ומסייגים אותם . ר ' עקיבא איגר סובר שנשים ערבות לחובות שמוטלות עקרונית גם על כתפיהן ואינן ערבות למצוות שאינן שייכות בהן . כך מכריע גם הרב עובדיה יוסף להלכה , ולדעתו כך סבר גם הרא " ש . הרב דוד שפרבר , בשו " ת אפרקסתא דעניא , מוסיף עוד קומה שבעניינה האישה נחשבת בדין ערבות . לדבריו , כאשר מדובר בחיוב שרובץ על כלל ישראל והאומה , גם הנשים מחויבות באחריות לקיומה , ומצד היכללותן בציבור הן מוציאות ידי חובת המצווה . הדבר נכון בכל הקשור למצוות שאופיין המסוים הוא כזה שהציבור מצווה בהן , כמו למשל מצוות מילה — כאשר האב אינו מל , בית הדין מחויב למול במקומו . אלא שדין ערבות אינו חל בשווה על כל הברכות . גם לגבי גברים בינם לבין עצמם מוגדרת הערבות רק באשר לברכות על מצוות , משום שעניינה של הערבות היא באחריות לשמירת המצוות של האחר . הערבות אינה חלה כשמדובר ואף שכל הברכות אף שיצא מוציא ( כמ " ש [ כמו שכתוב ] במסכת ראש השנה כט , א ) היינו מטעם ערבות . שכל ישראל ערבים זה בזה כמו שכתב רא " ש ברכות שהאשה אינה בכלל ערבות לכך אין מוציאים אלא מי שחיובו מדרבנן עי "ש [ עיין שם ] ואני מסתפק אם האשה אינה בכלל הערבות דהיינו שהיא אינה ערוב בעד אחרים אבל האנשים שקיבלו ערבות בהר גריזים והר עיבל נתערבו גם בעד הנשים [ ... ] או דילמא [ או שמא ] לא קיבלו ערבות בשביל הנשים . 25 ר ' עקיבא איגר , ברכות כ , ב , ד " ה " ונראה לי " . 26 הרב עובדיה יוסף , שו " ת יביע אומר , חלק א , אורח חיים טו ( הרב עובדיה יוסף , - 1920 ; 2014 בגדד וישראל ) . 27 ראו רשב " א , קידושין מו , ב ; מנ " ח ( מנחת חינוך ) , מצווה ב , ג , ד " ה " והנה כתבתי" ( ר ' יוסף באב " ד , ; 1874 - 1801 גליציה ) . 28 שו " ת אפרקסתא דעניא , חלק א , סימן מ ( ר ' דוד שפרבר , ; 1962 - 1875 רומניה וישראל ) . העיקרון שניתן להציע בנוגע לאופיין של מצוות אלו הוא שהן מצוות שאינן מוטלות על האדם בחובת " גברא " אלא הן חיוב למעשה ב " חפצא " כלשהו , וכדבריו : ויש לומר לעניות דעתי דסברתו דיש [ שסברתו שיש ] מצוה בתורה שיחידים מחויבים לעשותה ומצוה כוללת כל ישראל שמחויבים כלל האומה להשתדל שתהא המצוה נעשית , אם אותו היחיד עושה כגון מי ששפך יכסה , ומכל מקום מי שרואה צריך לכסות בלא כיסה השוחט וכגון מילה , ואין זה מטעם ערבות לחוד אלא חיוב עצמי הוא על כל זרע ישראל .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר