ג. תמיכה בבן זוג: חובה ואחריות

עמוד:11

ג . תמיכה בבן זוג : חובה ואחריות מתוך מעגל האנשים הסועדים את החולה , בן הזוג הוא הנושא בנטל היום - יומי , לפעמים עד לרמה שהוא עצמו כאילו נושא את המוגבלות של בן זוגו ; הוא עצמו מתקשה לצאת מן הבית ולחיות חיי חברה מלאים , אם משום הנאמנות לבן הזוג ונקיפות המצפון המלוות את היציאה והשארתו מאחור ואם מפאת נזקקותו של בן הזוג . הד לתלותיות של החולה נמצא במושג ההלכתי " ערבות " . דין ערבות הוא הבסיס לאפשרות לברך בשביל אחר ולהוציאו ידי חובה . כאשר המברך הוא בתורת המצווה , הוא " בדין ערבות " . דא עקא , נחלקו הפוסקים אם דין ערבות חל כשמדובר בנשים . לדעת הרא " ש , נשים אינן ערבות לקיום המצוות של גברים בכלל , שלא כמו גברים , שעליהם חל דין זה של אחריות . מדבריו מסיק בעל דברי ירמיהו כי דין ערבות עשוי לגשר על פער ברמת החיוב בין איש לאיש , אך אינו חל עקרונית על נשים . הצל " ח ( ציון לנפש חיה ) אף הוא מקבל את דברי הרא " ש כפשוטם וסובר שנשים אינן בדין ערבות כלל ; לא כלפי גברים ולא של גברים כלפיהן . כן הוא סובר שבין נשים לבין עצמן אין ערבות . מדברים אלו עולה שאישה יכולה להוציא ידי חובת ברכה רק כשהיא מצווה בה באותו רגע מסוים , כיוון שעל מנת שאדם יוכל לברך מדעתו רק בשביל חברו הוא צריך להיות כפוף לעקרון " ערבים זה לזה " — שתהיה לו מעורבות דתית באחריות לברכתו של המתברך . 20 " בתורת " הוא מושג הלכתי . כוונתו שאם האדם מחויב באופן כללי באותה מצווה — גם אם באותו רגע אינו חייב בה , הרי הוא נחשב כמי ש " בתורת " המצווה , ועל כן , עקרונית , הוא יכול להוציא אחרים ידי חובתם . 21 רא " ש , ברכות ג , סימן יג . 22 דברי ירמיהו , ברכות א , יא ( ר ' ירמיהו לעוו , ; 1874 - 1811 מורביה . נחשב לפירוש מוכר פחות של הרמב " ם . הוכנס לאחרונה לפרויקט השו " ת ) . 23 ראו צל " ח , ברכות כ , ב ד " ה " ויצא " . הצל " ח סבור שאין דין ערבות בדרבנן בכלל . שו "ת הר צבי , אורח חיים ב , קכב , מסייג את דבריו וקובע כי במגילה יש דין של הוצאת ידי חובה , גם אם החיוב דרבנן , ויש לומר כי לצל " ח אין זה מגדר ערבות . אם כן , נראה שיש אפשרות להוציא ידי חובה גם שלא כחלק מרעיון הערבות ( בעל שו " ת הר צבי הוא הרב צבי פסח פראנק , ; 1960 - 1873 ליטא וישראל ) . 24 בדרך זו הולך גם הדגול מרבבה ( חובר בידי ר ' יחזקאל לנדא ) , שתוהה אם הגברים ערבים לנשים , או שהוצאתן של הנשים מכלל הערבות היא הדדית ( דגול מרבבה , אורח חיים , סימן רעא ) :

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר