ב. התלות באדם קרוב

עמוד:8

לדעת כמה מן הגדולים דין זה של שומע כעונה אינו לכתחילה והאדם מצווה לברך בעצמו . ואולם ישנם מצבים שדרך זו של שמיעה מומלצת כאפשרות מועדפת גם לדעתם . כאשר אדם אינו מלומד מספיק ויש לו קושי לברך ולדייק , למשל , מוטב ישמע ויצא ידי חובה כשומע . לחלק מן הדעות כלי הלכתי זה של שומע כעונה מועיל אף בברכות הנהנין , אף שהחיוב בהן אינו נגזר אלא ממעשה שבחר המחויב לעשות ולא מכוח מצווה הכפויה עליו . אמנם לפי דעות אחרות אין בכך תועלת אלא אם המברך חייב בברכה בעצמו , והשומע ברכת הנהנין שנאמרה סתם אינו יוצא בה . כך היא דעת המאירי , וזוהי גם דעת הטורי אבן . עיקר ראייתו של בעל הטורי אבן הוא מדין " חציו עבד וחציו בן חורין " , שעליו נאמר שאפילו את עצמו אינו מוציא ידי חובה בתקיעת שופר , בגלל מעמדו האישי הכפול — שחציו פטור וחציו חייב : " דלא אתי [ שלא יבוא ] צד עבדות ומפיק צד חירות " ( ראש השנה כט , ע " א ) . משמע מן הסוגיה שמעמדו ההלכתי של ה " מוציא " מכרעת . אבל אפשר לצמצם את עמדת הטורי אבן לענייני תקיעה , שכן שלא כמו בתקיעה בברכות אין מצווה לשמוע את הברכה אלא לומר אותה . על כן לכאורה אין חשיבות לזהות המברך . זאת ועוד , אם אדם מהרהר בברכה , אזי ההרהור עצמו נחשב 8 ראב " יה , חלק ב , ראש השנה , סימן תקמו ( ר ' אליעזר בן יואל הלוי , 1220 - 1140 [ לערך ]; מגנצא וקלן ); מאירי , סוכה לח , ב , סוף ד " ה " ומנהג " ( ר ' מנחם המאירי , ; 1315 - 1249 פרובנס ); מהר " ם לובלין , שם , ד " ה תוספות , ד " ה " שמע " ( ר ' מאיר וולף , ; 1616 - 1558 לובלין ) . אמנם לדעת תוספות רא " ש , שם , ד " ה " איכא למשמע " , אין מדובר בדיעבד . אלא שמצווה מן המובחר לענות ולא רק לשמוע . ויש סוברים שאפילו לכתחילה בכל הברכות שומע כעונה ( הרא " ש , ר ' אשר בן יחיאל , ; 1327 - 1250 אשכנז וספרד ) . ראו סיכום בספר אהל מועד , שער הברכות דרך ו , נתיב א ( ר ' שמואל ירונדי , נולד ; 1335 גירונה ) . 9 רשב " א , ברכות , מב , ב , ד " ה " ולעניין " ( ר ' שלמה בן אדרת , ; 1310 - 1235 ברצלונה , ספרד ) . בתשובותיו של הרשב " א מובא שזה נכון אף לברכות אחרונות שאין בהן זימון , שאף אם לכתחילה אין עושים כן , בדיעבד יצא ושומע כעונה . ראו פני יהושע , ברכות מג , א , ד " ה " אמנם " . 10 בית הבחירה למאירי , סוכה לח , ב . 11 טורי אבן , מגילה יט , ב , ד " ה " חוץ מחרש שוטה וקטן " ( ר ' אריה ליב בן אשר , ; 1785 - 1695 ליטא ) .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר