1 מערכת החשבונאות הפיננסית

עמוד:14

דוחות כספיים מציגים את תוצאות ביצועיה של ההנהלה . במילים אחרות , הדוחות משקפים את האחריות שנושאת ההנהלה לשימוש במשאבים שהופקדו בידיה . עניינם של משתמשים בדוחות הכספיים הוא להעריך את ביצועיה של ההנהלה ביחס לכמות המשאבים שהופקדו בידיה . אחריותה של ההנהלה נובעת מהצורך לקבל החלטות כלכליות משמעותיות , כגון האם להחזיק במשאב מסוים או למכור אותו , או האם למנות מחדש את ההנהלה או להחליפה בהנהלה טובה יותר . מצבו הכספי של עסק מושפע מהמשאבים הכלכליים שבשליטתו , מהמבנה הפיננסי שלו , מנזילותו ומכושר הפירעון שלו וכן ממידת יכולתו להסתגל לשינויים בסביבה שבה הוא פועל . מידע לגבי המשאבים הכלכליים שבשליטת העסק ולגבי מידת הצלחתו בעבר בביצוע שינויים במשאבים אלה הינו שימושי בהערכת יכולתו של העסק להניב תזרימי מזומנים בעתיד . מידע לגבי המבנה הפיננסי של העסק הינו שימושי בחיזוי הצרכים לגיוס כספים בעתיד , ואופן חלוקת רווחים ותזרימי מזומנים עתידיים בין בעלי העניין בעסק ( . ( Stake - holders כמו כן , מידע זה שימושי בחיזוי מידת הצלחתו של העסק בגיוס הון נוסף . מידע לגבי הנזילות וכושר הפירעון הוא שימושי בהערכת יכולתו של העסק לעמוד בהתחייבויותיו הפיננסיות במועדן . נזילות מתייחסת לזמינותם של מזומנים בעתיד הקרוב , לאחר שהובאו בחשבון ההתחייבויות הפיננסיות על פני אותה תקופה . כושר הפירעון מתייחס לזמינותם של מזומנים בטווח הארוך יותר כדי לעמוד בהתחייבויות פיננסיות במועדן . מידע לגבי ביצועיו של העסק , ובפרט באשר לרווחיותו , דרוש לשם הערכת שינויים אפשריים במשאבים הכלכליים , אשר סביר שיהיו בשליטת העסק בעתיד . מידע לגבי שונות הביצועים גם הוא בעל חשיבות . מידע לגבי הרווח הוא שימושי בחיזוי יכולתו של העסק להניב תזרימי מזומנים באמצעות בסיס המשאבים הקיים . כמו כן , המידע מסייע בגיבוש דעה לגבי האפקטיביות של שימוש אפשרי במשאבים נוספים על ידי העסק . מידע לגבי תזרימי המזומנים של העסק הוא שימושי בהערכת פעילויות ההשקעה , פעילויות המימון והפעילויות השוטפות של העסק במהלך תקופת הדיווח . מידע זה מסייע ביצירת בסיס עבור המשתמש להערכת יכולתו של העסק להניב מזומנים ושווי מזומנים בעתיד ואת צורכי העסק לשימוש בתזרימי המזומנים האמורים . מידע לגבי המצב הכספי מוצג בעיקר במאזן . מידע לגבי הביצועים מוצג בעיקר בדוח רווח והפסד . הקשר בין המשאבים של העסק לבין תוצאות הפעולות והביצועים שלו מוצג בדוח על השינויים בהון העצמי . מידע לגבי תזרימי המזומנים מוצג בדוח על תזרימי המזומנים . בין מרכיבי הדוחות הכספיים קיים קשר הדדי והם משקפים היבטים שונים של אותן עסקאות

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר