חשבונאות למקבלי החלטות תיאוריה, תקינה, יישומים ותרגילים

עמוד:4

Financial Accounting for Decision Makers - Theory , Standards , Applications and Exercises by Eli Amir עריכה לשונית והגהה : גילי תל אורן עיצוב כריכה : דנית חייסלר עימוד : ניב עימוד ספרים דאנאקוד : 158 - 55554 © כל הזכויות שמורות ( 2016 ) להוצאת דיונון מבית פרובוק בע ”מ שטראוס , 3 תל אביב טל : 03 - 5257999 books @ probook . co . il www . probook . co . il אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגרי מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר , כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש מאת ההוצאה לאור . נדפס בישראל , מאי 2016

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר