ב. חיוב הכוהן לעמוד בעת נשיאת כפיים

עמוד:10

" כה תברכו את בני ישראל " — בעמידה . אתה אומר בעמידה או אינו אלא בעמידה ושלא בעמידה ? תלמוד לומר : " ואלה יעמדו לברך את העם " ( דברים כז , יב ) נאמר כאן " ברכה " ונאמר להלן " ברכה " מה ברכה האמורה להלן בעמידה אף ברכה האמורה כאן בעמידה . ר ' נתן אומר אינו צריך שכבר נאמר : " ונגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר ה ' לשרתו ולברך בשם ה ' " ( דברים כא , ה ) . מקיש ברכה לשירות מה שירות בעמידה אף ברכה בעמידה . הדברים הללו מובאים גם בבבלי ( סוטה לח ע " א ) : כה תברכו — בעמידה , אתה אומר : בעמידה , או אינו אלא אפי' בישיבה ? נאמר כאן כה תברכו ונאמר להלן " אלה יעמדו לברך " , מה להלן בעמידה , אף כאן בעמידה ; ר ' נתן אומר : אינו צריך , הרי הוא אומר : ( דברים י ) " לשרתו ולברך בשמו " , מה משרת בעמידה , אף מברך בעמידה . ומשרת גופיה [ עצמו ] מנלן [ מנין ]? דכתיב [ שכתוב ] : ( דברים יח ) " לעמוד לשרת " . אנו לומדים שיש מחלוקת בין התנאים על מקור החיוב של הכוהנים לעמוד בברכת כוהנים . רבי נתן , בדעת יחיד , קושר בין ברכת הכוהנים לשירות במקדש . חכמים חולקים וסוברים שכל מי שמברך את ה ' צריך לעמוד — כמו העמידה בהר גריזים . הפסוקים המשמשים מקור להלכה זו מתארים את עמידתם של השבטים בהר גריזים לברך את העם . כלומר , לדעת פוסקים אלו אין קשר בין עמידה זו לבין עבודת המקדש אלא רק למעמד נשגב של ברכה שמחייבת עמידה . 3 נוסח המדרש כאן בכתבי היד מעורער , והנוסח שהבאתי הוא על פי הדפוס ועל פי הצעתו של מנחם כהנא , ספרי במדבר ( מהדורה מבוארת , ירושלים , תשע " א ) , חלק ב , עמ ' , 306 - 305 הערה . 31

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר