תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים פתח דבר 9 מבוא 13 מחקר כתביו האנטי חסידיים של יוסף פרל ; 15 השבח החסידי והמפנה הסאטירי ; 18 הקריאה הכפולה וסוד הגימטריות ; 20 סאטירה , ספרות והיסטוריה ; 23 יוסף פרל , ‘ הספרים הקדושים ‘ וספרים מחתרתיים 26 פרק ראשון : יוסף פרל , ר ‘ נתן מנמירוב ו ‘ הספרים הקדושים ‘ 28 תפילה על מפלת החסידים וביעור ספריהם ; 28 ספר שבחי הבעש “ ט והביקורת על השבחים ; 31 ספר סיפורי מעשיות והתגובה הפארודית ; 37 ר ‘ נתן מנמירוב , ‘ ספרי המינות ‘ ו ‘ הספרים הקדושים ‘ ; 47 שבחי ‘ הצדיקים האמתיים ‘ ; 52 ‘ ליצנות הכופרים ‘ : הדי הביקורת על ספר שבחי הבעש “ ט ; 55 ‘ הספרים הקדושים ‘ , ‘ קדושת השבחים ‘ ו ‘ שבחים משכיליים ‘ ; 58 נספח . איגרת פארודית על מתנגד לשבחים שנתגלגל בסוס 60 פרק שני : מדרש שמות בספר מגלה טמירין 62 זמן כתיבת הספר , הצנזורה האוסטרית והערה על ה ‘ בוך ‘ ; 65 הספר החסידי והעיצוב הפארודי ; 67 מבנה הספר ; 73 ההקדמה ; 74 החצרות המרכזיות ; 78 החצר בזאלין ( לאזין ) ועלילות ה ‘ בוך ‘ ; 80 החצר בדישפאל ( מז ‘ יבוז ‘) , קופות הבעש “ ט ו ‘ החפצים הקדושים ‘ ; 85 החצר באקלו ( אוליק ) והקריאה הריטואלית בספר שבחי הבעש “ ט ; 92 תפקידן של הערות השוליים והשבח הפארודי ; 96 תולדות הרבנים האנוסים ; 97 הבעש “ ט בטרנופול ; 101 ר ‘ מאיר יעקב מזאסלאב ואיגרות גליציה ; 104 אדמו “ רים בגליציה ; 105 סיפורים מוצפנים ; 106 ‘ המקומות הקדושים ‘ : גלגולו של שבח על הבעש “ ט ; 111 גילוי ה ‘ בוך ‘ והסתלקות המזכיר ; 114 ‘ קשר של רשעים ‘ : הסתלקות ובריחה לארץ ישראל ; 116 סיום : עובדיה בן פתחיה והרבי מאפטא 118 פרק שלישי : יוסף פרל , ר ‘ צבי הירש מזידיטשוב ו ‘ פולמוס הגימטריות ‘ 122 ר ‘ צבי הירש מזידיטשוב : קבלה וחסידות בגליציה ; 122 התנגדות המשכילים לר ‘ צבי הירש מזידיטשוב ; 126 האיגרות הגנוזות בספר מגלה טמירין ; 127 כתב יד על תעלולי החסידים ; 129 ספרים , חינוך והערה על ר ‘ נתן מנמירוב ; 130 החרם מצד ר ‘ צבי הירש מזידיטשוב על המשכילים וגימטרייה ראשונה ; 133 איגרת פארודית גנוזה של יוסף פרל וגימטרייה שנייה ; 136 על האיגרת הגנוזה וסבך הגימטריות ; 137 מכתב גנוז נוסף , כתב תלונה וגירוש ר ‘ צבי הירש מזידיטשוב ; 144 אב טומאה : יוסף פרל בכתבי האדמו “ ר מקאמארנא ; 148 הערת נעילה ; 150 נספח . איגרת פארודית גנוזה בגנות ר ‘ צבי הירש מזידיטשוב 152

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר