כשאת אומרת ייעוץ ארגוני למה את מתכוונת?

עמוד:8

לראות את ניצניה של תופעה זו בגיוון צורות ההעסקה ובשאלת אחריותם האישית של בעלי תפקידים . נוסף על השינויים בקשר שבין האדם לארגון , ייתכן כי מהשקפתו של באומן נובע שחלק מהצורך של הנועץ ביועץ קשור ביחס המורכב לסוגיית האחריות — אף שהיועץ אינו נוטל אחריות פורמלית , הוא מעניק לנועץ חוויה של חלוקה בנטל האחריות הרובצת ולוחצת עליו . הנטייה שעליה הצביע באומן להתחמק מנטילת אותה אחריות עשויה להזין , בין השאר , את הצורך הגובר בהישענות על הייעוץ הארגוני ( זילברברג , . ( 2016 בשל כך מצאנו לנכון לבחון בעת הזו את תפיסת הייעוץ הארגוני בקרב לקוחותיו . בתחילת המחקר הוגדרה מטרתו העיקרית : פיתוח ידע רלוונטי בנושא משמעותו ותדמיתו של הייעוץ הארגוני בישראל כפי שהוא משתקף בעיני גורמים שונים . בשלב זה התמקד המחקר בנועצים שהם לקוחות של יועצים חברי איפ " א . גישת המחקר שנבחרה , תאוריה מעוגנת בשדה ( , ( grounded theory תואמת את הרצון לפתח מודל תאורטי שיתאר ויסביר את התפיסות ואת הרגשות של הנועצים בקשר למקצוע . מחקר זה הוא חלק ראשון של מחקר רחב יותר המתוכנן בפרדיגמה מאחדת , המחברת בין חלקים ועקרונות פוזיטיביסטיים לבין חלקים ועקרונות פנומנולוגיים . החלק המוצג כאן הוא מחקר פנומנולוגי איכותני העומד בפני עצמו ומייצג אך ורק את שדה המחקר שבו נערך . במחקר רואיינו חמישה עשר נועצים , מהם ארבעה מדרג בכיר ( מנכ " לים וסמנכ " לים ) , שבעה מדרג ביניים וארבעה מנהלי משאבי אנוש או מנהלי הדרכה . תשעה מהמרואיינים היו מן המגזר העסקי ושישה מן המגזר הציבורי , בסך הכול שמונה גברים ושבע נשים . המחקר התמקד בשתי שאלות מרכזיות : מהו ייעוץ ארגוני ומהו פיתוח ארגוני בעיני הנועצים ? כיצד נתפסים היועצים הארגוניים וכיצד נתפסת תרומתם ? מחקר זה מאפשר הצצה לתפיסותיהם של נועצים , שהם לקוחות הייעוץ הארגוני , ולעמדותיהם בשאלות מהו ייעוץ ארגוני , מהם קשרי ייעוץ בעלי משמעות ומהו ערך מוסף בקשר הייעוץ , אילו כוחות פועלים על היועץ ועל הנועץ ומה מניע את הקשר ביניהם . התקבלה בו גם נקודת מבט המדגישה את הסכנות והטעויות — ממה יש להימנע בייעוץ . מסגרת מושגית מינוח במהלך המאה העשרים התפתח הייעוץ הארגוני במערב במגוון תחומים וזכה למגוון ביטויים . בבסיסו מכוון הייעוץ הארגוני לסייע לארגונים ולמנהלים המובילים אותם להשיג את מטרותיהם בעזרת ידע ומומחיות מתחומים שונים . משנות השמונים של המאה העשרים זכה הייעוץ הארגוני לתנופה מיוחדת והפך לאחד מענפי השירות המתפתחים ביותר בארצות הברית ( . ( Furusten , 2013 עם זאת , שני קונה ( 2014 ) תיארה בספרה מצב מורכב של עמימות מסוימת של המונחים ' ייעוץ ארגוני ' , ' יועצים ארגוניים ' ו ' פיתוח ארגוני ' : " ריבוי ההגדרות לתחום הייעוץ הארגוני נמצא בהלימה עם היותו פרקטיקה חדשה יחסית , הנמצאת עדיין בשלבי התהוות ומאפייניה

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר