תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה 9 הקדמה למהדורה השלישית 11 פרק ראשון : היסודות התיאורטיים וההיסטוריים של מינהל החינוך 13 מינהל החינוך במרקם מדעי החינוך 13 תחום הדעת של מינהל ומדיניות החינוך 15 האם ניתן להגדיר את גבולות הידע של מינהל החינוך ? ; 18 הגדרות של מינהל החינוך כתחום ידע אקדמי 20 התפתחות היסטורית של מינהל החינוך 21 הפרספקטיבה הארגונית הקלאסית ; 22 גישת יחסי האנוש ; 24 תנועת התיאוריה במינהל החינוך ; 26 המהפכה הפרשנית של גרינפילד ; 27 המחקר במינהל החינוך מאז שנות התשעים ; 29 התפתחותו של תחום מינהל החינוך כתחום אקדמי בישראל 30 רשימת מקורות 32 שער ראשון : היבטים ארגוניים של בית הספר 35 פרק שני : המבנה הארגוני של בית הספר 37 הגדרות ומושגים של מבנה הארגון 37 המודל הבירוקרטי של ובר 39 המבנה המשתף של בית הספר 45 בית הספר כארגון בעל חיבורים רופפים 46 מגבלות גישת הרופפות המבנית בארגון החינוכי ; 49 שנות התשעים : הניסיון להידוק המבנה הארגוני 50 מורים כאנשי מקצוע או כבירוקרטים במבנה בית הספר 52 גודל הארגון הבית ספרי והשלכותיו 55 רשימת מקורות 57 פרק שלישי : תרבות בית הספר ואקלימו 61 הגדרות של תרבות ארגונית 61 רכיבים מרכזיים של תרבות ארגונית 63 ערכים ; 63 נורמות ; 65 תגמולים וסנקציות ; 65 סמלים כמתווכים בין חברי הארגון 66 חקר תרבות בית הספר 68 מרכיבי התרבות הבית ספרית ; 69 תרומת התרבות הארגונית לאפקטיביות בית הספר ; 70 חקר תרבות המורים בבית הספר ; 72 תרבות של אמון בבית הספר 73 אקלים בית הספר 75 מדידת האקלים של בית הספר ; 76 אסטרטגיות לשיפור האקלים בבית הספר ותרבותו 80 רשימת מקורות 83

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר