לגיהינום ובחזרה אירופה 1949-1914

עמוד:4

Ian Kershaw To Hell and Back Europe , 1914 – 1949 תרגמה מאנגלית : כרמית גיא Translated by Carmit Gai עורך הספרייה אלי שאלתיאל כל הזכויות לתרגום ספר זה לשפה העברית שמורות להוצאת ספרים עם עובד בע " מ . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לבצע בפומבי , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי - אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר - את החומר שבספר זה או חלק ממנו . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה או בחלק ממנו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת מהמו " ל , שתינתן מראש ובכתב עיצוב העטיפה : דורית שרפשטיין © הוצאת ספרים עם עובד בע " מ , תל אביב נסדר ב " ע . נ . ע . " ראשון לציון נדפס בתשע " ו בדפוס טופ פרינט תל אביב All rights reserved Copyright © Ian Kershaw , 2015 © Am Oved Publishers Ltd . Tel Aviv 2016 Printed in Israel ISBN 978 - 965 - 13 - 2565 - 6

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר