גטו וילנה

מתוך:  > גטו וילנה

עמוד:4

אברהם סוצקעווער ווילנער געטא תרגמה מיידיש : ויקי שיפריס מבוא : אברהם נוברשטרן וג ' סטין קאמי עריכה והערות : אברהם נוברשטרן Translated yb Vicky Shifriss Introduction : Justin Cammy dan Avraham Novershtern Edited yb Avraham Novershtern תודה מיוחדת להדס קלדרון ולמשפחת סוצקבר הספר ראה אור בתמיכת מפעל הפיס וכן בתמיכת בית שלום עליכם בעמ ' 201 בספר מובא " שיר הפרטיזנים " . מילים : הירש גליק , תרגום : אברהם שלונסקי . © כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו " ם . כל הזכויות לתרגום ספר זה לשפה העברית שמורות להוצאת ספרים עם עובד בע " מ . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לבצע בפומבי , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי — אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר — את החומר שבספר זה או חלק ממנו . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה או בחלק ממנו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת מהמו " ל , שתינתן מראש ובכתב . © הוצאת ספרים עם עובד בע " מ , תל אביב נסדר ב " א . אורן הפקות דפוס בע " מ " , תל אביב נדפס בתשע " ו בדפוס טופ פרינט , תל אביב All rights reserved © Am Oved Publishers Ltd . lTe Aviv 2016 Printed in Israel ISBN 978 - 965 - 13 - 2552 - 6

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר