מבוא: חילון וחילוניות - מצע תיאורטי ומתודולוגי

עמוד:13

חלקים מתוך תיאוריות החילון הקלאסיות , ומציעה פירושים שונים לאופי השינויים שחלו בתחום הדת והחילון ולקשרים ביניהם לבין מושגים שונים של מודרנה . פרדיגמה זו איננה מערערת באופן גורף על עצם ההמשגה " דתיות " ו " חילוניות " , אלא מתאפיינת בניסיונות הצלה או ניגוח של תזת החילון הקלאסית והקשר החד-סטרי שהיא הניחה בין המודרניזציה לתהליך חילון מתפתח ובלתי נמנע . פרדיגמה זו מאופיינת גם בניסיונות מעניינים לבודד משתנים מסוימים מתוך התזה הרחבה , ולבדוק את תקפותם או מופרכותם לנוכח רוויזיות שונות , לנוכח שינויים במבנה הדת והחילון או לנוכח הגדרות חדשות של המודרנה . תזת החילון הקלאסית נשענת על שתי הנחות יסוד : האחת , שקיימת הבחנה ברורה בין חילוניות לדתיות ; והאחרת , שתהליכים התפתחותיים הקשורים למודרנה מצביעים על מעבר בתחומי החיים השונים מעולם המאופיין בחשיבה ובהתנהגות דתיות , לעולם המאופיין בחשיבה ובהתנהגות חילונית . חוקרים השייכים לשדה המחקר הפרשני - תרבותי מקבלים בדרך כלל את ההבחנה הברורה בין חילוניות לדתיות , אך מטפלים באופנים שונים בהנחה השנייה , בשאלת אופי השינוי והיתכנותו בתנאים שונים . הם עובדים בתוך המערכת המושגית המקובלת אך מתחבטים בשאלות שהן פועל יוצא מהנחת היסוד השנייה , כמו שאלת עליית הדתות במרחב הציבורי ; השינויים במאפייניהן של הדתות הממוסדות העוברות תהליכי אינדיבידואליזציה ; או הקשר שבין יציבות קיומית ותהליכי גלובליזציה לבין רמת החילון . כמה מחילוקי הדעות בין החוקרים נובעים מהתמקדות בהקשרים תרבותיים שונים זה מזה , בעיקר ההקשר האירופי אל מול ההקשר האמריקני . כיוון מחקרי מעין זה מתבטא למשל בקובץ מאמרים שהתפרסם בשנת , 2003 שבו ניסו טובי החוקרים בתחום לעשות דבר שבדרך כלל אנשי מדע נזהרים ממנו : לחזות את עתיד הדת והחילוניות לנוכח המציאות בת זמנם ( . Davie et al . ( 2003 העתיד צויר כמובן באופנים שונים : חוקרים אחדים חזו את העמקת תהליך החילון חרף העליות והמורדות של הדת בעולם המערבי במהלך המאה העשרים , ובסופו של דבר הצביעו על מגמה כללית של דעיכה ; אחרים ניסו לפרק מרכיבים מתזת החילון הקלאסית והצביעו על שינוי ברגישויות של מה שעשוי להיקרא " דתיות " , שפניו הם לאו דווקא אל עבר מה שמכונה " חילוניות " אלא לכיוונים אחרים , כגון סוגי רוחניות מגוונים , " סופרמרקט " של דתות ואמונות , ו " ריכוך" הדתות הממוסדות באופן שיאפשר להן למלא טוב יותר את צורכי האנשים ויעשיר את חייהם . ואולם , למרות הגוונים המחקריים , רוב החוקרים המשתתפים בקובץ " עתידני " זה שבויים במידה רבה בפרדיגמת החילון הקלאסית ומשתמשים במערכת . 3 ראו Bruce 1992 ; 2002 ; Finke and Stark 1992 ; 2006 ; Chaves 1994 ; Davie 1994 ; Casanova 1996 ; Yaman 1997 ; Bhargava 1998 ; Berger 1999 ; . Dobbelaere 1999 ; Brown 2001 ; Norris and Inglehart 2004 כן ראו סיכום עיקרי המחלוקת אצל Swatos and Olson 2000

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר