תוכן העניינים

עמוד:ט

פסוקים ה - ז — עוד טעם לאיסור שחיטת חולין ; 190 פסוקים י - יב , החוק השלישי — האיסור על דם הקורבנות וטעמו ; 191 פסוקים יג - יד , החוק הרביעי — איסור אכילת הדם ודיון בבשר ציד ; 191 פסוקים טו - טז , החוק החמישי — האוכל טרפה או נבלה צריך להיטהר 192 פרק יח : התנהגויות מיניות אסורות ואיסור עבודת המולך 193 נושאים נבחרים : א . האם התיר מחבר ספר הקדושה נישואי תערובת ? ; 193 ב . המטרה המוסווית של האיסורים המיניים ; 195 ג . האם המקרא אוסר יחסים הומוסקסואליים ? ; 196 ד . עבודת המולך 197 פסוקים ב - ה — התוכחה הפותחת ; 199 פסוקים ו - כג — יחסים מיניים אסורים , עריות ; 200 פסוקים כד - ל — דברי תוכחה לסיכום 206 פרק יט : קדושה פולחנית ומוסרית ועקרונות אתיים 211 נושאים נבחרים : א . קדושים תהיו — חלק ג ( המשך של ההקדמה לפרקים יז - כז , נושא א ) ; 212 ב . ספר הקדושה והמוסר 214 פסוקים א - ב — פתיחה : קריאה לקדושה ; 218 פסוק ג , יחידה — 1 כיבוד הורים ושמירת שבת ( אתיקה ופולחן ) ; 219 פסוק ד , יחידה — 2 עבודת אלילים וצלמים של אלוהי ישראל ; 221 פסוקים ה - ח , יחידה — 3 זבח השלמים ; 221 פסוקים ט - י , יחידה — 4 קדושה בגידול יבולים ומתנות לעני ולגר ; 222 פסוקים יא - יח , חובות מוסריות — הקדמה ; 224 פסוקים יא - יג , יחידה — 5 מעשים ; 224 פסוק יד , יחידה — 6 ניצול חסרי ישע ; 227 פסוקים טו - טז , יחידה — 7 אי צדק ואדישות ; 227 פסוקים יז - יח , יחידה — 8 תוכחה ואהבה ; 228 פסוקים יט - כט — חובות שונות ; 233 פסוק יט , יחידה — 9 כלאיים ; 233 פסוקים כ - כב , יחידה — 10 שפחה חרופה ; 235 פסוקים כג - כה , יחידה — 11 קדושה בגידול יבולים ( המשך ) ; 235 פסוקים כו - כח , יחידה — 12 הימנעות מהמוות ומהמת ; 236 פסוק כט , יחידה — 13 זנות : פולחנית או חילונית ? ; 239 פסוק ל , יחידה — 14 שבת ומקדש ; 239 פסוק לא , יחידה — 15 דרישה במתים ; 239 פסוק לב , יחידה — 16 כבוד לזקנים ; 240 פסוקים לג - לד , יחידה — 17 גר ; 240 פסוקים לה - לו , יחידה — 18 מוסר בעסקים ; 241 פסוקים לו - לז — תוכחת סיום 241 פרק כ : עונשים המוטלים על העובדים את המולך , המעלים באוב והעוברים על איסורי עריות 242 נושאים נבחרים : א . עבודת המולך ופולחן האבות — העלאה באוב ; 242 ב . קדושים תהיו — חלק ד ( המשך הדיון מפרק יט , נושא א ) ; 243 ג . פולחן האבות בעולם המקראי ; 245 ד . מין ואוכל 247 פסוקים ז - ח — קדושה והתחלת התוכחה ; 250 פסוקים ט - כא — עונשים על עברות מין ; 250 פסוקים כב - כו — דברי תוכחה לסיכום 253 פרק כא : הוראות לכוהנים 255 נושא נבחר : כוהנים בעלי מומים — סקירה השוואתית 255 פסוקים א - יא ; 257 פסוקים טז - כג 260 פרק כב : הנחיות לכוהנים ולעם 262 פסוקים ב - ג — הקדמה ; 262 פסוקים ד - ט — כוהנים האוכלים קודשים ; 263 פסוקים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר