א. הקיבוץ המאוחד במדינת ישראל

עמוד:1

א . הקיבוץ המאוחד במדינת ישראל ' הקיבוץ המאוחד ' , ארגון משותף למשקי ' קיבוץ עין חרוד ' , הוקם ב . 1927 ארבעה משקים ושמונה פלוגות מימשו את התפיסה של קיבוץ ארצי המורכב מיישובים בכל רחבי הארץ . ברוח קיבוץ עין חרוד הכריז הגוף החדש על מטרותיו ובהן : ' התיישבות משותפת בישובים קומוניסטיים גדולים ופתוחים [ ... ] עמידה לרשות ההסתדרות ותפקידיה [ ... ] חינוך ציוני סוציאליסטי של החברים ' . השאיפה לבנות ' ישובים קומוניסטיים גדולים ' הביאה לידי הקמת הכשרות רבות בפולין , ברומניה ובגרמניה . המצוקה דחפה את הצעירים היהודים בעיירות להצטרף למסגרות הכשרה ציוניות ולעלות באמצעותן לארץ ישראל . בתקופת עליית היטלר לשלטון בגרמניה , כשזעזועים רבים פקדו את המבנה הכלכלי והפוליטי בפולין , פעל הקיבוץ המאוחד במרץ בקרב הנוער היהודי . הוקמו ' קיבוצי הכשרה ' שהתקבל אליהם כל צעיר שהיה נכון לקבל עליו את מרות הקיבוץ ולהתמסר לו . עקב השקעת משאבים כספיים ואנושיים בתנועות הנוער בארץ ובגולה , גדל הקיבוץ המאוחד מכאלף נפש בראשית העשור ל 13 אלף נפש בשנת . 1940 בשנות השלושים נקשרו שתיים מתנועות הנוער הארץ ישראליות , ' המחנות העולים ' ו ' הנוער העובד ' , אל הקיבוץ המאוחד והבטיחו את קיומו בתנועה גדלה ומתפתחת . הקיבוץ המאוחד ראה בעצמו תנועה מגויסת שחבריה אופיינו בנכונות להטות שכם למשימות החלוציות בארץ ישראל . מכנה משותף כה רחב אפשר את קיומן של קבוצות פוליטיות ורעיוניות , אך יצר מסכת של פילוגים , פרישות ומיזוגים על פי צורכי התנועה ומקומה במדינה שבדרך . בשנת 1944 עזבו מרבית חברי הקיבוץ המאוחד את ' מפלגת פועלי ארץ . 1 קובץ הקבוץ המאוחד , תל אביב תרצ " ב , עמ ' . 147 לתיאור מפורט של המהלכים , הכישלונות , הנסיגות וההצלחות שקדמו להקמת הקיבוץ המאוחד עיינו : כנרי , טבנקין בארץ ישראל , עמ ' . 275 - 245 פרק ראשון הקיבוץ המאוחד והזיכרון הקיבוצי

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר