מבוא

עמוד:12

ריבוי המילים הסלביות ועל פי קשריו עם מורו , רבי אליעזר ב " ר יצחק מביהם , שהוא התגורר לפחות זמן מה בפראג . משם הלך רבי אברהם , ללמוד בריגנשבורג בבית מדרשו של ר ' ברוך ב " ר יצחק ואצל רבי יהודה החסיד . כמו כן הוא למד אצל רבי אלעזר מוורמס שאותו הוא מציין כרבו . מלבד עובדות אלה שמהן עולה שנולד בשלהי המאה הי " ב וחי ופעל במחצית המאה הי " ג , אין אנו יודעים עליו דבר . גישת המחקר מסרבת לנקוט את השם הכולל " חסידי אשכנז " , ומבכרת תחתיו שמות מפורטים כגון חוג משפחת קלונימוס , בעיקר בגלל הגילויים החדשים של חוגים אחרים של בעלי סוד דוגמת " חוג הכרוב המיוחד " , זו של רבי נחמיה ואחרים . בספרי זה אני מרשה לעצמי לנקוט גישה מכלילה , ובכך אצטרף למסורת הרבנית שכינתה אותם " חסידי אשכנז " . כך למשל קורא להם רבי יעקב ב " ר אשר : " דורשי רשומות הם חסידי אשכנז אשר היו שוקלין וסופרין מספר מנין תיבות התפלות והברכות וכנגד מה נתקנו " . אין כמובן בלשוני המכלילה לשלול את הטענה בדבר ההבדלים בין החוגים השונים . חסידותם של חסידי אשכנז נחקרה רבות . הנושאים שנדונו הם תורת התשובה והחמרותיהם , תפיסתם החברתית . כפי שהראה חיים . 14 רבי אברהם ב " ר עזריאל , ספר ערוגת הבשם , שם , חלק א , עמ ' , 205 חלק ב' עמ ' ; 283 עמ ' . 291 . 51 ראו Joseph Dan , “ Ashkenazi Hasidim , 1941 - 1991 : Was eTher a Hasidic Movement in Medieval Germany ? " in nGersho , 'Scholem s Major Trends in Jewish Mysticism 50 Years After ; eds . Peter Sch ה fer and Joseph Dan ( T › bingen , 1993 ) , pp . 94 - 101 Haym Soloveitchik , “ Piety , Pietism and German Paietism : Sefer Hasidim I and the Influence of Hasidei Ashkenaz " , JQR . XCII , Nos . 3 - 4 ( January - April , 2002 ) , p . 470 . 61 רבי יעקב ב " ר אשר , ארבעה טורים , אורח חיים , סימן קיג . כן ראה תשובת ר' שמשון בן אברהם , שו " ת מהר " ם מרוטנבורג ( דפוס פראג ) סימן רפז : "ואותן טליתות העשויין כמין קפרוניש שמעתי שזו היא טליתות של חסידי אשכנז ויש לו ד ' כנפים וכשפושט מעליו שוטחן ומתכסה בו " ; ר ' יעקב בן יהודה לנדא , ספר האגור , הלכות הגעלה סימן תשמה : " ואני המחבר ראיתי חסידי אשכנז וכל חכמים נזהרין מלאכול כל מיני קטניות בפסח " . . 17 ראה , Soloveitchik , “ Piety , Pietism , and German Pietism " , ibid , pp . 455 - 493 ובמיוחד בעמ ' . 468 . 81 יצחק בער , " המגמה הדתית חברתית של ' ספר חסידים '" , ציון ג ( תרצ " ח ) , עמ ' ; 50 - 1 הנ " ל , " תורת השוויון הטבעי הקדמון אצל חסידי אשכנז " , ציון לב

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר