מבוא

עמוד:11

רבי אלעזר מוורמס נולד במגנצא . שנת לידתו איננה ידועה , אך יש לשער שהוא נולד סמוך לשנת . 0114 הוא מייחס עצמו לשמונה דורות של תלמידי חכמים : " אני אלעזר קבלתי תיקון תפילות מאבא מורינו יהודה בר ' קלונימוס בן רבינו משה בן רבינו קלונימוס בן רבינו משה בן רבינו קלונימוס בן רבינו יהודה " . רבי אלעזר למד תלמוד והלכה אצל ר ' יהודה בר ' קלונימוס משפיירא , ותורת הסוד מר ' יהודה החסיד , הן בשפיירא הן ברגנסבורג . אישיותו המיוחדת , אמונתו ויראתו באו לידי ביטוי בקינתו לאשתו ובנותיו שנרצחו לנגד עיניו בשנת . 7119 לדעת אורבך הוא נפטר לא יאוחר משנת . 1234 רבי אברהם ב " ר עזריאל היה ממעבירי השמועה החשובים של חסידי אשכנז . כפי שהראה אפרים אלימלך אורבך , הוא היה דמות נעלמה עד שיצא לאור מכתב היד , ספרו של רבי יצחק מווינה , האור זרוע בשנת , 3186 והתברר שרבי אברהם ב " ר עזריאל היה מרבותיו . לאחר מכן התגלה ספרו של רבי אברהם , ערוגת הבשם , בכתבי יד , והתברר על פי תולדות תורת הסוד העברית , ימי הביניים , כרך חמישי : חוגיהם של בעלי הסוד באשכנז , חוג משפחת קלונימוס ( ירושלים : מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תשע " א ) , עמ ' . 57 - 56 . 7 ר ' אלעזר ב " ר יהודה מוורמס , ספר הרקח , סי ' נז , ירושלים , תשס " ט . ספר זה זכה לפופולריות רבה מזמן כתיבתו ועד העת החדשה . כפי הנראה , ספר זה היה הספר העברי הראשון שהודפס . לראשונה בפאנו בשנת 5150 ולאחר מכן בקרימונה בשנת . 1557 אני מודה לנעמי פויכטוונגר שריג על הערה זו . . 8 אפרים אלימלך אורבך , בעלי התוספות , תולדותיהם , חיבוריהם , שיטתם ( ירושלים : מוסד ביאליק , תשנ " ו ) , כרך א , עמ ' . 390 - 388 על ר ' אלעזר כתבו ישראל קאמעלהאר , רבינו אלעזר מגרמיזא ה " רקח " , ריישא , תר " ץ ; אביגדור אפטוביצר , מבוא לספר ראבי " ה ( ירושלים : מקיצי נרדמים , תפרי " ח ) , עמ' ; 318 - 316 רב צעיר , תולדות הפוסקים ח " ב ( ניו יורק , תש " ז ) , עמ ' . 176 - 171 . 9 ראה גזרות אשכנז וצרפת , הוציא לאור א " מ הברמן , ירושלים תש " ו , עמ' קסד - קסז . . 10 אורבך , שם , עמ ' . 411 . 11 אפרים אלימלך אורבך , ספר ערוגת הבשם , חברו רבינו אברהם ב " ר עזריאל , חלק רביעי , מבוא ומפתחות ( ירושלים : הוצאת מקיצי נרדמים , תרכ " ג ) , עמ' . 116 - 211 . 21 רבינו יצחק ב " ר משה מווינא , ספר אור זרוע , זיטאמיר , תרכ " ב : " והביא ראיה לדבריו מורי ר ' אברהם בר ' עזריאל זצ " ל " . וכן בסימן צב : " ותו הקשה מורי ה " ר אברהם בר ' עזריאל " . . 13 וטיקנה , 301 וכתב יד שני באוסף מרצבכר במינכן .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר