פתח דבר

עמוד:IX

פתח דבר פתח"רבריב יאיר ~ יל ( 13 ~ ק : ; , ~ . ~~) ספר זה עןסק במושגים , ברעיונןת , בשיטןת ןבתןצאות שהם בבסיסו של מדע המחשב , אין הוא עוסק דווקא בטכנולוגיית מחשבים או בתכנות , אף על פי שהוא מושפע כמובן מנושאים אלה השפעה רבה , הספר נועד למלא חלל מטריד למדי בספרות הקשןרה למהפכת המחשבים , ניתן למצןא מספר רב של ספרים מצוינים על המחשבים עצמם , ספרים המכילים פרטים על מבנה מחשבים , דרכי תפעולם ןפעולתם , כמו כן , קיימים אינספןר ספרים העוסקים בכתיבת תכניןת מחשב בכל אחת ממספר הןלד ןגדל של שפות , קהל היעד של ספרים אלה , ןלפיכד גם רמתם , מגוון מאוד : חלקם מיועד לאנשים שאין להם כלל רקע במחשבים , אחרים מיןעדים לאנשי מקצןע בעלי השכלה רחבה ביותר בתחום , בנןסף , קיימים ספרים רבים העוסקים בנושאים שהם בשןלי הטכנןלןגיה , כגון ההיבטים החברתיים ןהמשפטיים של המהפכה , ןכן ספרים העןסקים ברלוונטיות של מחשבים למגןון תחומי יישום , כל זה אינו מפתיע , מחשבים הם יצןרים מסקרנים , ואנשים רוצים ללמןד כיצד להשתמש בהם , בדרד כלל , ההתעניינות היא במחשבים מסןגים מסוימים , ולעתים קרןבות - גם למטרןת מסוימות , בצד כל אלה קיימים ספרי הלימןד , אכן , מדעי המחשב הינו תחןם אקדמי המתפתח במהירות ומרתק אלין מספר הןלד וגדל של סטודנטים בכוח , המתדפקים על דלתות משרדי הקבלה , תחומים אקדמיים מבוססים גורמים בדרד כלל את הופעתם של ספרי לימוד מצוינים , ןהתחום של מדעי המחשב אינו יןצא מן הכלל , במשד השנים פורסמן ספרי לימוד מקיפים ומעמיקים המכילים סקירןת טכניןת מפןרטות של נושאים שראוי ללמדם , אולם , למרות המהירןת המסחררת שבה מפנים חלק מן החידושים הטכנולוגיים את מקןמם לחדשים יןתר , הרי יסןדןת מדע החישןב , ןאי לכד גם רבים מן המןשגים הנחשבים בסיסיים ןחשןבים לתכנית הלימודים במדעי המחשב , משתנים לאט , אם בכלל , מובן שחידןשים

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר