תוכן עניינים כללי

עמוד:1051

שער רביעי ביטוח נכות ופגיעה בעבודה – מצבי סיכון חברתי בשל מוגבלויות : נכות כללית , תאונות , מחלות מקצוע ותאונות עבודה 1247 פרק תשעה עשר סיכון חברתי של מוגבלות : יחסי גומלין בין מוגבלות לבין עבודה וביטחון סוציאלי 1249 . 1 מבוא 1251 מקור — אבי רמות , " נגישות של אנשים עם מוגבלויות 37 , " הדעה הרווחת 1254 13 ) 2004 ( . 2 סיכון חברתי של מוגבלות : לחצים ומגמות 1256 מקור — אריק רימרמן ושירי כץ , " המדיניות כלפי נכים בישראל : סוגיות מרכזיות 37 , " הדעה הרווחת , 3 ) 2004 ( עמוד 1258 5 . 3 יחסי גומלין בין מוגבלות , עבודה וביטחון סוציאלי : דגמים 1262 . 4 קצבת נכות : אמות מידה וסיווג 1267 מקור ג' — וני גל , " עקרון הפיצוי במערכת הביטחון הסוציאלי לאנשים עם מוגבלות בישראל והשלכותיו , " ט עבודה , חברה ומשפט , 115 ) 2002 ( עמודים 1278 121-130 מקור — בג 5304 / 02 "צ ארגון נפגעי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל נ' מדינת ישראל — כנסת ישראל ואח פ"ד , ' נט 1288 ) 2004 ( 135 ) 2 ) פרק עשרים סיכון חברתי של מוגבלות : נכות כללית 1295 . 1 מבוא 1297 מקור — נטע זיו , " אנשים עם מוגבלויות — בין זכויות חברתיות לצרכים קיומיים , " זכויות כלכליות , חברתיות ותרבותיות בישראל ( י' רבין וי' שני עורכים , הוצאת רמות , תל אביב , ( עמודים , 818-813 1304 850-840 . 2 סיכון חברתי של מוגבלות : נכות כללית 1318 מקור — חוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה , 1995 פרק : ט' ביטוח נכות 1324

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר