תוכן עניינים כללי

עמוד:1050

פרק שבעה עשר סיכון חברתי של גיל : ביטוח זקנה ושאירים 1125 . 1 מבוא 1127 מקור ג' — וני גל וראובן פסח , " התפתחות מערכת הביטחון הסוציאלי לקשישים בישראל והשלכותיה , " 62 ביטחון סוציאלי , 114 ) 2002 ( עמודים 1129 117-121 מקור — חוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה , 1995 פרק י"א : ביטוח זקנה וביטוח שאירים 1135 . 2 קצבת זקנה : סיווג ומרכיבים 1146 . 3 קצבת זקנה : תנאי הזכאות 1155 . 4 קצבת זקנה : מספיקות 1163 . 5 קצבת שאירים : תנאי זכאות 1166 . 6 קצבת שאירים : השלמה , קצבה מיוחדת , כפל , חלוקה והורשה 1171 פרק שמונה עשר סיכון חברתי של גיל : הבטחת פנסיה 1175 . 1 מבוא 1177 . 2 פנסיה : מכשירים להבטחתה 1184 . 3 הסדרי תשלום פנסיה : תכלית , כללי פרשנות , יחסי אמון ומושגי יסוד 1194 מקור 600029 / 97 ע"ע — משה אליאב ואח' נ' קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ , פד"ע לו 1195 774 , 721 בג 4948 / 03 "צ ובג 2911 / 05 "צ משה אלחנתי ומבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ נ' שר האוצר מר בנימין נתניהו ואח , ' נבו , 15 ביוני 1198 2008 . 4 הסדרי פנסיה בישראל : התפתחות 1214 מקור — הצעת ההחלטה של ועדת פוגל , מתוך : דב פלג , " רפורמה במערכת הפנסיה 49 , " בטחון סוציאלי , 97 ) 1997 ( עמודים 1215 98-99 מקור — דב פלג , " הרפורמה במערכת הפנסיה בישראל , 71 , " 2002-2004 ביטחון סוציאלי , ( 2006 ( עמודים 1221 93-107 , 84-85 תשובות לשאלות בשער השלישי 1244

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר