תוכן עניינים כללי

עמוד:550

פרק שלושה עשר היעדר אמצעי קיום : היעדר עבודה ודמי אבטלה 817 . 1 מבוא 819 מקור ג' – וני גל , "על מטוטלת ביטוח האבטלה בישראל , 67 , " 1972-2003 ביטחון סוציאלי , 109 ( 2004 ) עמודים 822 109-128 מקור – חוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה , 1995 פרק : ז' ביטוח אבטלה 842 . 2 יסוד הנגישות : מבוטח 854 . 3 יסוד הנגישות : תקופת האכשרה 862 . 4 יסוד המחויבות : מובטל 867 . 5 יסוד המחויבות : עבודה מתאימה 871 מקור – תב 912639 / 99 "ע ברהה דרג – 'ה לשכת שירות התעסוקה , 6 ביוני , 2001 פורסם בנבו 873 . 6 יסוד הנדיבות : דמי אבטלה 879 פרק ארבעה עשר היעדר אמצעי קיום : היעדר מקורות הכנסה וקצבת הבטחת הכנסה 885 . 1 מבוא 889 מקור — חוק הבטחת הכנסה , א "התשמ 891 1980 . 2 ממד הנגישות : מבחן החלות 915 מקור – תב ) "ע ים ) בל 002381 / 01 זייאד זיאד — המוסד לביטוח לאומי , תק-עב 921 120 , ( 2 ) 2002 . 3 ממד הנגישות : מבחן הכנסות 924 . 4 ממד הנגישות : מבחן תעסוקתי 931 . 5 ממד המספיקות : תכלית והיקף הפריסה 934 מקור – בג 366 / 03 "צ עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי ואח' נגד שר האוצר ואח , ' בג 888 / 03 "צ בלהה רובינובה ואח' נ' שר האוצר ואח , ' פורסם בנבו 935 מקור – מיכל קורא , ג'וני גל ורפאלה כהן , "מבט בינלאומי משווה על רשת הביטחון האחרונה בישראל 74 , " ביטחון סוציאלי , ( 2007 ) עמודים 947 67-43 . 6 ממד המספיקות : אמות מידה לקביעת שיעור הקצבה 969 מקור ג' – וני גל ואברהם דורון , מינימום לקיום בכבוד , סדרת "זרקורים על מדיניות חברתית" 1 / 2004 ( האוניברסיטה העברית בירושלים , בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית על שם פאול ברוואלד , ( עמודים 970 1-11

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר