תוכן עניינים כללי

עמוד:548

מקור — המלצת העבודה בדבר ההגנה על האימהות ( מספר 603 2000 , ) 191 . 3 היריון ולידה : ההסדר הישראלי – פן הביטחון התעסוקתי 609 מקור — חוק עבודת נשים , ד "התשי 609 1954 מקור 001353 / 02 ע"ע — מרגלית אפלבוים — ניצה הולצמן , 22 בספטמבר . 2003 פורסם בנבו 627 . 4 היריון ולידה : ההסדר הישראלי – פן הביטחון הסוציאלי 633 מקור — חוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה , 1995 פרק : ג' ביטוח אימהות 633 . 5 היריון ולידה : ההסדר הישראלי — פן הדאגה לבריאות 652 פרק עשירי הרחבת המשפחה : קצבאות ילדים , הבטחת תשלום מזונות ומשפחות חד הוריות 655 . 1 מבוא 657 . 2 קצבאות ילדים : קצבאות אוניברסליות או קצבאות מותנות במבחני נזקקות 659 . 3 קצבאות ילדים : אחידות , משתנות , חד רובדיות או רב רובדיות 665 . 4 קצבאות ילדים : ההסדר הישראלי 669 מקור — אברהם דורון , שחיקתה" של מדינת הרווחה בישראל בשנים : 2000-2003 המקרה של קצבאות הילדים , " 11 עבודה , חברה ומשפט , ( 2005 ( 95 עמודים , 103-95 670 107-115 מקור — חוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה , 1995 פרק : ד' ביטוח ילדים 691 . 5 הבטחת תשלום מזונות 701 מקור — חוק המזונות ( הבטחת תשלום , ( התשל"ב 701 1972 מקור : ענת הרבסט , '"זוהי הגנה של המדינה על האישה ועל הילדים : ' חוק המזונות ( הבטחת תשלום , ( התשל"ב , " 1972 עיונים בתקומת ישראל , ( 2011 ( עמודים 708 662-651 . 6 משפחות חד הוריות 719 מקור – חוק משפחות חד הוריות , ב "התשנ 719 1992 מקור – ענת הרבסט , '"אנחנו תומכים בחוק משפחות חד הוריות , במסכנים : ' חוק משפחות חד הוריות – מבט לאחור 80 , " ביטחון סוציאלי , ( 2009 ( עמודים 722 35-25 . 7 הבטחת הקיום באמצעות זיכויי מס הכנסה 735

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר