תוכן העניינים: כרך א

עמוד:X

משבר ניהול ברשות המקומית — המ שׂ גה ותסמינים של משבר מוניציפלי 257 הגורמים לפריצתו של משבר מוניציפלי 258 הכרה במשבר מוניציפלי ואסטרטגיות הבראה 259 שחיתות בשלטון המקומי 260 מגמות מודרניות בניהול מוניציפלי 263 מניהול תפעולי לביזור וניהול אסטרטגי 263 הניהול הציבורי החדש 267 משלטון מקומי למשילות מקומית 271 מייצור שירותים לאספקת שירותים 272 שלטון קהילתי ושיתוף תושבים בקבלת החלטות 273 ממשל מקומי מקוון ודמוקרטיה מקומית מקוונת 276 המעבר לניהול רוחבי ורשתי 278 סיכום 280 מקורות 281 פרק : 5 כלכלת השלטון המקומי 289 אתי שריג הקדמה 291 מהי כלכלה אורבנית ? 292 העיר כמנוע לצמיחה כלכלית ותופעת האגלומרציה 293 פיתוח אזורי מסחר ותהליך הפירבור 296 שיתוף פעולה בפיתוח כלכלי מול תחרות 298 פעולות הרשויות המקומיות ומימומן 299 מה הם מוצרים ציבוריים ? 300 תמורות במימון פעולות הרשויות המקומיות 301 סוגיית חלוקת נטל המימון בין התושבים 304 תקציב הרשויות המקומיות 307 שלב הכנת התקציב ואישורו ברשות המקומית 308 אישור תקציב הרשות המקומית במשרד הפנים 310 מבנה התקציב הרגיל 313 הרכב התקציב הרגיל 314 הרכב ההכנסות 315 הכנסות עצמיות 315 ארנונה כללית 316 היטל השבחה 317 אגרת מים וביוב 318 השתתפות ממשלתית 320

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר