תוכן העניינים: כרך א

עמוד:IX

דגם ראש רשות מקומית—מועצה : ראש הרשות המקומית כראש הפירמידה המינהלית והפוליטית 219 דגם מועצה — מנהל מקצועי 220 דגם הוועדה 221 דגם אסיפת התושבים 222 מועצת הרשות המקומית בישראל כגורם מינהלי ופוליטי 222 תפקידי חובה — בעלי תפקידים סטטוטוריים 225 מנכ / "ל מזכיר 225 מהנדס העיר 227 גזבר 227 יועץ משפטי 230 מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור 230 מנהל מחלקת חינוך 232 יועצת לענייני מעמד האישה 232 יועץ לענייני אזרחים ותיקים 233 וטרינר 233 תפקידי הרשות המקומית — עקרונות וסוגי השירותים המסופקים 233 התפקיד הדמוקרטי 234 ייצוגיות 234 הטמעת ערכים דמוקרטיים 236 פלורליזם וקהילתיות 237 תפקיד המווסת והא וֹ כף מטעם השלטון המרכזי 238 ניתוח תפקיד המווסת והאוכף במציאות הישראלית : ניהול במסגרת הסדרה משפטית חסרה 240 תפקיד מספק השירותים 240 ביזור ואפקטיביות באספקת שירותים 241 תחרות ומאבקים הנקשרים באספקת שירותים 243 המתח בין תפקידיה השונים של הרשות המקומית 245 דמוקרטיה וביורוקרטיה — ייצוגיות מול יעילות 245 סוגיית סל שירותים המח וּ יב על פי חוק 246 תהליכי קבלת החלטות ועיצוב מדיניות מקומית 247 המודל המוסדי 248 תיאוריית הקבוצות 248 גישת האליטות 250 קבלת החלטות רציונלית 251 המודל התוספתי 254 בעיות ומשברים בניהול הרשות המקומית 256

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר