תוכן העניינים: כרך א

עמוד:VII

מסגרות מקומיות נוספות 149 מועצות מקומיות תעשייתיות 149 רובע עירוני 150 מועצה מקומית בתחום עירייה 150 הקמת רשות מקומית במקום רשות מקומית אחרת ואיחוד רשויות 150 שינוי תחום רשות מקומית 152 ביטול עירייה 152 . 3 איגוד ערים — הקמה , סמכויות , תקציב וחוקי עזר 153 . 4 תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית 155 . 5 התערבות שר הפנים בניהול הרשות המקומית 156 התערבות בתקופת כהונה תקינה 157 התערבות בזמן של חוסר תיפקוד הרשות המקומית 157 תוכניות הבראה 157 מינויים 158 בחירות , פיזור המועצה והקמת ועדה ממונה ( ועדה קרואה ) או מועצה ממונה 159 ועדה ממונה ( ועדה קרואה ) ומועצה ממונה 159 . 6 חוקי עזר — כלי עזר לביצוע תפקידים וסמכויות 161 חקיקה ראשית וחקיקת משנה 161 סמכויות שרים לענייני חוקי עזר 162 חוק העזר — סבירות וחריגה מסמכות 163 הוראות לגבי חוקי העזר 163 . 7 הבחירות בשלטון המקומי 165 סדרי הבחירות למועצה 166 הזכות לבחור ולהיבחר 166 מהלך הבחירות ותוצאותיהן 167 דחיית הבחירות 170 הבחירות לראש הרשות 170 . 8 ראש הרשות , ממלא מקומו וסגניו 173 ראש הרשות המקומית 173 ראש הרשות והמועצה 174 ראש הרשות ומועצות לעומתיות ושוויוניות 175 פסילת חברי מועצה 176 סמכויות מוגבלות לראש רשות המסיים תפקידו בתקופת המעבר 177 ממלא מקום וסגני ראש הרשות 177 . 9 חבר המועצה והמועצה 179 המועצה 179

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר