תוכן העניינים

עמוד:12

פרק שלישי : הערכת השפעות החקיקה 173 . 1 מבוא 173 . 2 מהם תהליכי הערכת ההשפעות ? 174 א . מנגנונים קיימים להערכת השפעות החקיקה של הכנסת 178 ב . הנחות יסוד לכלי המוצע 180 ( 1 ) ב הגישה המוצעת אינה משפטית אלא הטמעתית 181 ב ( 2 ) בחינת הצעת חוק על פי סטנדרט חוקתי חייבת להתבצע בכל יוזמת חקיקה 181 ( 3 ) ב שילוב המתודולוגיה הממשלתית ( RIA ) בתפיסת הערכת השפעות השונה ממנה מותאמת להליך החקיקה ורגישה להגנה על זכויות יסוד 181 ( 4 ) ב את שלבי התהליך ניתן ליישם גם בהצעות חוק שלא הוצעו על ידי חבר הכנסת המיישם 182 . 3 השלבים לביצוע הערכת ההשפעות של הצעת חוק 183 א . הבעיה : אפיון הבעיה שעמה אמור החוק להתמודד 184 ב . התשתית העובדתית : ניהול תהליך של איסוף מידע ולמידה 186 ( 1 ) ב קביעת האיכות הנדרשת לבחינה 186 ( 2 ) ב ההבדל בין הערכת השפעות בסיסית להערכה רחבת היקף 187 ב ( 3 ) בעיית המשאבים המוגבלים של הכנסת ומקורות המידע לביצוע הערכת ההשפעות 188 ג . היוועצות בבעלי עניין , במומחים ובקבוצות מן הציבור 192 ( 1 ) ג הגדרת קהלי היעד ותכנון ההיוועצות ( גורמי ממשל , בעלי עניין , מומחים וקבוצות ) 193 ( 2 ) ג מטרות ההיוועצות 193 ד . הגדרת התכלית החקיקתית 194 ה . גיבוש חלופות לפעולה 195 ( 1 ) ה הצבת חלופות רלוונטיות 195 ( 2 ) ה בניית החלופות בשילוב כלי חקיקה 195 ( 3 ) ה כנות בבחירת החלופות ושקיפות התהליך 197 ו . הפגיעה : אפיון הפגיעה האפשרית של התכלית בזכויות חוקתיות 198 ( 1 ) ו אפיון הפגיעה בזכויות יסוד כחלק אינטגרלי מתהליך הערכת השפעות החקיקה 198

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר