תוכן העניינים

עמוד:10

ג . הדרכים שבאמצעותן יכולים חברי הכנסת להגשים את זכויות האדם 104 ( 1 ) ג הליך החקיקה : חקיקת הזכויות והכרה בהשפעות החקיקה על זכויות האדם 105 ( 2 ) ג לאחר החקיקה : מעקב אחר יישום החוקים 106 ( 3 ) ג לא רק חקיקה : הקמת מנגנוני הגנה פרלמנטריים ושלטוניים בתחום זכויות האדם 107 . 2 פגיעה או הגבלה של זכויות בחוק או לפי חוק : דרישת ההסמכה ועקרון ההסדרים הראשוניים 109 א . מהי דרישת ההסמכה ? 109 ב . הדרישה להסמכה בחוק או לפי חוק כדי להתיר פגיעה בזכויות אדם 110 ג . חוק העונה על דרישת ההסמכה : אמות המידה להסמכה ראויה לפגיעה בזכויות 111 ד . ההבדל בין פגיעה בחוק לפגיעה לפי חוק 116 ה . היקף שיקול הדעת שניתן להעביר לידי הרשות המבצעת : עקרון ההסדרים הראשוניים 118 ו . מתי חלה חובה לקבוע הסדרים ראשוניים בחקיקה ראשית ? 120 ( 1 ) ו החוק משקף פגיעה בזכויות חוקתיות 120 ( 2 ) ו החוק משפיע על חיי הפרט והכלל 120 ( 3 ) ו החוק עוסק בשאלות יסוד השנויות במחלוקת חברתית 121 ( 4 ) ו יישום החוק כרוך בהחלטות הנוגעות לחלוקת תקציבים ומשאבים ברמה הלאומית 121 ( 5 ) ו החלטה על הקצאת משאבי טבע 122 ז . האם ניתן להעביר סמכות לקביעת הסדרים ראשוניים ? 122 ( 1 ) ז מומחיות מיוחדת של הרשות או של המאסדר 122 ( 2 ) ז הסדרים מיוחדים הנתונים לשינויים תכופים 123 ( 3 ) ז דחיפות מיוחדת והסדר זמני 123 ח . אילו אילוצים מטילה הדרישה שהסמכה לפי חוק תהיה מפורשת ? 123 ( 1 ) ח הסמכה הקובעת אמות מידה כלליות לעומת הסמכה מפורטת פחות 124

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר