תוכן העניינים

עמוד:9

. 5 עקרון פומביות החוק 71 א . כללי 71 ב . פומביות החוק – מדוע ? 71 ג . המשפט הישראלי 73 ( 1 ) ג ההקשר החוקתי 73 ד . משפט משווה 74 . 6 עקרון בהירות החוק 75 א . כללי 75 ב . מדוע צריך חוק ברור ומובן ? 75 ג . כללים וסטנדרטים 77 ד . דוגמאות בחוק הישראלי לחוק שאינו ברור ואינו ודאי 79 ה . עקרון בהירות החוק במשפט המשווה 80 ו . עקרון הקוהרנטיות והיעדר סתירות בחקיקה 81 פרק שני : חקיקה חוקתית 83 " . 1 אין פוגעים : " חובתה של הכנסת לכבד את זכויות האדם , להגן עליהן ולהגשים אותן 83 מבוא : מרכזיות תפקידה של הכנסת בהגנה על זכויות האדם 83 א . מהם המקורות למחויבות של מדינת ישראל לכבד את זכויות האדם ? 85 ( 1 ) א מחויבות מכוח מהותן של זכויות האדם : מהי " "זכות ומהן " זכויות חוקתיות 85 ? " ( 2 ) א מחויבות הכנסת מכוח מחויבויותיה של ישראל בזירה הבין - לאומית 92 ( 3 ) א מחויבות מכוח החוקה : מתן הגנה חוקתית לזכויות האדם בחוקי היסוד 96 ב . מהי פגיעה בזכויות האדם שמפניה נדרש המחוקק להגן ? 100 ( 1 ) ב שלב הגדרתה של פגיעה בזכויות האדם 100 ( 2 ) ב פגיעה בזכויות חוקתיות בישראל : רק מכוח ההיתר שבחוקי היסוד 103

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר