מדריך למחוקק

מתוך:  > מדריך למחוקק

עמוד:2

A Handbook for Israeli Legislators Nadiv Mordechay , Mordechai Kremnitzer , Amir Fuchs עריכת הטקסט : יונה לוי עיצוב וביצוע גרפי : אירית נחום הדפסה : גרפוס פרינט , ירושלים מסת ISBN 0-166-519-965-978 "ב אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו . "ל © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה , ( ע"ר ) תשעה" Copyright © 2015 by The Israel Democracy Ins ! tute ( R . A . ) Printed in Israel המכון הישראלי לדמוקרטיה רח' פינסקר , 4702 ת"ד , 4 ירושלים 9104602 טל 5300888-02 : ' אתר האינטרנט : www . idi . org . il להזמנת ספרים : החנות המקוונת : http : // tinyurl . com / store-idi דוא"ל : orders @ idi . org . il טל ; 5300800-02 , 2222-20-800-1 : ' פקס : 5300867-02 כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם , במלואם או בחלקם , מאתר האינטרנט .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר