תקציר

עמוד:13

ד . תנאים להסרת חיסיון עיתונאי התנאי המרכזי להסרת החיסיון העיתונאי הוא נחיצות הגילוי לעניין שאלה העומדת לדיון משפטי . אנו סבורות כי יש לקבוע כלל שיבטא את חשיבות החיסיון ויאפשר להסיר את החיסיון רק אם גילוי המידע שבידי העיתונאי יתרום תרומה משמעותית להכרעת הדיון . אנו סבורות כי גם אם מתמלאים ארבעת התנאים של הלכת ציטרין ונדרש לגלות מידע שהמקור מסר , יש לחייב בחוק כי היקף הגילוי יהיה במידה המתאימה לצורך הגשמת האינטרס הציבורי או הפרטי ולא מעבר לה . דרישת הגילוי המידתי נהוגה גם בחקיקה זרה ובהמלצות דוגמת המלצות מועצת שרי אירופה . לצורך ההחלטה יתחשב בית המשפט בשלושה שיקולים נוספים : אם מדובר בהגנה לעיתונאי בהליך אזרחי או בהליך פלילי ; אם מדובר בעיתונאי המשמש עד או בעיתונאי שהוא צד למשפט ; ואם הגילוי נחוץ לשם הרשעת נאשם או לשם זיכוי נאשם . ה . הפרת חוזה בין עיתונאי לבין מקור בעקבות פרשת גלט–ברקוביץ ופרשת ענת קם , שהדיון בעניינן עודנו תלוי ועומד , יצטרך בית המשפט לקבוע מסמרות בדבר חובת עיתונאים כלפי מקורותיהם . אנו מציעות לאפשר הטלת אחריות חוזית על עיתונאים שהפרו את החיסיון העיתונאי בכפוף לשיקולים האלה : . 1 מהימנות המידע שהעביר המקור לעיתונאי ונחיצות הבאתו לידיעת הציבור . . 2 ההשפעה של חשיפת זהות המקור על מטרתה של התקשורת לשמור את הציבור מעודכן ולקדם שיח פוליטי , חברתי וכלכלי . . 3 נסיבות היווצרות הסכם הסודיות , ובפרט המוטיבציה של המקור לבקשת החיסיון . . 4 הסיבות להפרת הסכם הסודיות מצד העיתונאי ומידת גילוי המידע החסוי . . 5 חומרת הפגיעה שנגרמה למקור .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר