תוכן העניינים

עמוד:8

ג . שוודיה 53 ד . גרמניה 54 ה . המלצות מועצת שרי אירופה 55 ו . ארצות הברית 58 ז . קנדה 67 ח . אוסטרליה 68 ט . ניו זילנד 69 פרק רביעי : המלצות להסדרת החיסיון העיתונאי 72 א . עיגון בחוק של הגדרת "עיתונאי" לצורך החלת הגנת החיסיון 72 ב . הגדרת מקצוע ה"עיתונאי" בפסיקה משווה 74 ג . היקף הגדרת מקצוע ה"עיתונאי" 76 ד . האם החיסיון צריך לחול גם על בלוגרים 80 ה . הגדרת "עיתונאי" לצורך הגנת החיסיון העיתונאי במדינות אחרות 80 ו . צמצום ההגנה במקרים של שימוש לרעה בחיסיון על ידי פרשנות שיפוטית 86 ז . מיהו בעל החיסיון העיתונאי ? 87 ח . הגדרת היקף ההגנה על סוג ההליכים 92 ט . הגדרת היקף ההגנה על תוכן מידע שמסר מקור 99 י . התנאים להסרת החיסיון 101 יא עילת הפרת חוזה 102 יב . חובה לגילוי מידתי 113 יג . המלצות במישור הדיוני 114 יד . המלצות לפירוש החוק 114 סיכום 117 Abstract •••••••••• iii

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר