תוכן העניינים

עמוד:6

תצלומי מידע 74 ............................................................................... עיתונות מצולמת 75 ...................................... ) journalism-photo ) תצלומים ככלי להבניית הזיכרון האישי והקהילתי 78 ...................... תצלומים המעוררים תגובה רגשית 80 .............................................. או צרות 81 ........................................................................ ( curatorship ) התפתחות ההבנה של הקשר שבין התצלום כאמצעי לייצוג ובין המצולם כמיוצג 83 .................................................................................... הבנת המאפיינים הטכניים המיוחדים לצילום 85 ....................................... תרומת השימוש בתצלומים לשותפים למסגרת החינוכית 90 ..................... שימוש בתצלומים ככלי לתיעוד ולתקשורת 90 ............................... תרומה לידע על אודות העולם 92 .................................................... טיפוח השפה והאוריינות 93 ............................................................. טיפוח החשיבה המרחבית 96 ........................................................... קידום הגיהות הרגשית 97 ................................................................. קידום הכשירות החברתית 99 .......................................................... צילום ככלי לשיקוף דעות ורגשות של ילדים 100 ............................ היערכות הצוות החינוכי לשימוש במצלמות 100 ....................................... האתיקה של שימוש בתצלומים 101 ................................................ פעילויות עם תצלומים 102 ........................................................................ פעילויות עם סטודנטים 102 ............................................................ פעילויות צילום בגן 105 ................................................................... מקורות 109 ................................................................................................ פרק ג : צלמיות התכנים המיוצגים 116 ................................................................................ דרכי הייצוג 119 ......................................................................................... מידת הדמיון שבין הייצוג הגרפי לבין התוכן המיוצג 119 ................ ייצוג התכנים באופן ישיר או באופן עקיף 119 .................................. תפיסה והבנה של צלמיות 121 ................................................................... עיצוב הצלמיות 121 .......................................................................... ההקשר החברתי-תרבותי ( ההיבט הפרגמטי 126 ............................ ( מאפייני הנמענים 128 ....................................................................... עיצוב של צלמיות יעילות 129 ................................................................... צלמיות ברורות ומובנות 129 ................................. ) apprehension )

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר