א. הרקע ההיסטורי

עמוד:13

)" הכא , ''( ששוב לא היו בידיהם קרקעות . לו היה מדובר באיזור אחד בבבל , לא היו הגאונים נזקקים לתקנה כללית מעין זו , שיש בה בדי לשנות הלכה קדומה שכבר נזכרת במשנה . את דבריו : "אבל בשאר מקומות דרובא דאינשי אית להון = ) יש להם ) מקרקעי , " יש ליחס לאותם אזורים בבבל ובסביבותיה שבהם המשיכו יהודים לעסוק בחקלאות , וכנראה גם לקהילות ספרד , שרוב תושביהן היהודים עסקו בחקלאות עד המאה הי '' א . רבים מיהודי בבל , צפון אפריקה ומצרים , ולאחר מכן ספרד , פנו למסחר והשתלבו בשכבה החדשה של המעמד הבינוני והמעמד הגבוה של אנשי מסחר מוסלמים , שכבה שפרחה ועלתה בסוף המאה הח י ובמיוחד במאה הט . ' עדויות רבות על מעבר יהודים למסחר נשתמרו במקורות פנימיים וחיצוניים , ובמיוחד בספרות השאלות והתשובות ( השו . ( ת '' עשרות רבות של שאלות ותשובות מן המאה הט ' ולאחריה ( במיוחד אלה של הגאונים רב פלטוי ורב נטרונאי ) נוגעות לפעילותם של היהודים בסחר המקומי ובסחר הבינלאומי , בתוככי הח ' ליפות המוסלמית ואף מחוצה לה . היו יהודים שצברו ממון רב וניהלו חיי ראווה ופאר . במיוחד ראוי להזכיר את הבנקאים היהודים בבגדאד וחצרנים אחרים , שעלו לגדולה גם מבחינה פוליטית ותפסו מקום ראשון במעלה בהנהגת יהודי בבל . אין בידינו לקבוע מה היה מספרם של יהודים אלה , אך נראה שמספרם היה רב . השינוי במבנה הכלכלי השפיע גם על דמותה של החברה היהודית . אילוסטרציה נאה לכך יש בעדותו של הגאון רב שרירא , שבזמנו , המחצית השנייה של המאה הי , ' שוב אין הנשים היהודיות בבגדאד עושות מלאכות שהנשים בכפרים ממשיכות לעשותן , ולכן אין הבעל רשאי לחייב את אשתו בהן , אף על פי שהן מנויות במשנה כחובות האישה : והני מלאכות טוחנת ואופה ומכבסת , הכין דינינן בהו לפום = ) כך אנו דנים בהן לפי ) חשיבות כל אדם ומנהג המקום בדומין לו . דכי מהייבינן למיטחן בכפרים דרגילן נשי דטחנן , אבל כואת בגדאד , דלא רגילן נשי למיטחן כל עיקר לא מחייבינן . חמדה גנוזה , סימנים כב , סה , ובכתב יד קמברידג' ; G 2 אוצר הגאונים לכתובות , חלק התשובות , סימן תקלד , עמ ' . 212 במקור אחרון זה ישנו סיוע נוסף להנחה שהתקנה נובעת ממציאות שהקיפה אזורים נרחבים : "אבל מר רב נחשון גאון זכר א [ דוננו ] לברכה הכי אורי לן , דמן תמנן ותרתין שנין אשוו ריש גלותא ותרתין מתיבתא ודיאני דבאבא ורישי כלי למגבא בעלי חובות וכתובת אשה ממטל . ' וכתבו כתאבי לכל מקומות ישראל ... דבל דיאנא דלא מגבי לבעלי חובות וכתובת אשה ממטלטלי סלקינן ליה וכתבין עברתא עליה , ונהגו כל ישר' לגבות בעל חוב וכתובת אשה ממטלטלי . " 5 בנושא זה דן בהרחבה ד"ש גויטיין בכמה ממחקריו . סיכום ממצה מצוי בסקירתו : S . D . Goitein , "The Rise of the Middle-Eastern Bourgeoisie in Early Islamic Times " , Studies in Islamic Historyand Institutions Leiden 1966 pp . 241-217 , , 6 לדיון נרחב בהתפתחות זו ראה : גיל , במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים , כרך א . 7 תשובות גאונים , מהדורת ש ' אסף , ירושלים תרפ '' ז , סימן ב .

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר