תוכן העניינים

עמוד:8

פרק רביעי : "ספר של בינונים " 143 א . על ייעודו של "ספר התניא " 143 ב . תורת שתי הנפשות 147 ג . צדיק , רשע ובינוני 155 ד . דרגות שונות של בינוני 159 ה . שמחה , עצבות ומחשבות זרות בעבודת הבינוני 162 ו . שבירת הלב , ענווה ושפלות 167 ז . לשם מה נברא הבינוני ? 169 ח . בין כוונה למעשה 171 ט . יראה ואהבה 173 י . "ספר של בינונים " - מבט מסכם 181 פרק חמישי : בין מיסטיקה לתורה ומצוות - החיים הדתיים על פי משנת ר ' שניאור זלמן מלאדי 188 א . תורת הבריאה על פי "שער היחוד והאמונה " 188 ב . האם היו למשנת ר ' שניאור זלמן "פנים חיצוניות " ו"פנים נסתרות 195 ? " ג . עבודת ה ' - בין מיסטיקה לתורה ומצוות 210 פרק שישי : בחזית אל מול המתנגדים - חרמות ואיסורים 225 א . על סף ביתו של הגאון 225 ב . בין מוהילב לשקלוב 229 ג . המאבק על זכות קיומם של המניינים החסידיים 235 ד . האם התחרט הגאון על מלחמתו בחסידים ? 240 ה . האם אפשר לקיים ויכוח עם הגאון ? 242 ו . איפוק והבלגה 245 פרק שביעי : בחזית אל מול המתנגדים - המאסר הראשון 248 א . מות הגאון וההלשנה על ר ' שניאור זלמן 248 ב . מאסרים וחקירות 252 ג . דברי העדות של ר ' שניאור זלמן בחקירתו 257 ד . מהלך האירועים עד לשחרור ר' שניאור זלמן 270 ה . "פדה בשלום נפשי" - המאסר והשחרור בעיני ר ' שניאור זלמן 279 ו . המאסר והשחרור בעיניהם של חסידי חב 284 ד "

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר