תקציר

עמוד:13

לנאשם במקרים שבהם הוא יצליח להוכיח כי היה חבר בארגון דו-מהותי וכי פעילותו בארגון התמקדה רק בפן האזרחי וללא זיקה לפעילות טרור . ב . הוספת רכיבים ליסוד העובדתי . ככל שחברות בארגון דואלי מופללת , הסקירה מעלה כי לכל הפחות אין לקבל את הנוסח הנוכחי המפליל חברות נומינלית-סבילה לגמרי , שאינה נושאת עמה אשמה פלילית מספקת לשם הרשעה . משכך , יש להוסיף לעברה רכיב עובדתי שיכלול דרישה לקיומו של מעשה או של מעשים בעלי אופי אנטי-חברתי מספיק , המבוצעים במסגרת הארגון לצורך הרשעה ואף לשקול הפחתה משמעותית של העונש הקבוע בעברה . דרך אחת שאפשר ללכת בה היא הוספת רכיב עובדתי של " מעשה מטריאלי , " בדומה להסדר הקיים בדין הצרפתי . הצעה חלופית היא ביטול עברת החברות והסתפקות בעברות המפלילות פעילות שיש לה תרומה מוחשית לקידום מעשי טרור ללא קשר לחברות , בדומה לדין האמריקני . ג . הוספת רכיבים ליסוד הנפשי . דרך נוספת העולה מהסקירה התאורטית וההשוואתית היא הוספת רכיב מטרה ליסוד הנפשי כדי להפליל רק חברות בארגון במטרה לבצע או לסייע בביצוע מעשה טרור . לשם איזון דרישת המטרה אפשר להוסיף חזקה ראייתית ניתנת לסתירה , שאדם החבר בארגון טרור מובהק מזדהה עם מטרותיו , אשר תאפשר לנאשם לסתור אותה במקרים המתאימים .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר