תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים תקציר 9 מבוא 15 הדין בישראל 18 ההסדר המוצע בהצעת החוק 22 ניתוח יסודות העברה 25 " חבר : " על סוגי חברות והפללתם 25 " בארגון טרור : " על סוגי ארגונים והפללתם 26 הערכים העומדים משני צדי המתרס 32 הערכים המוגנים 32 עקרונות כלליים מתחום המשפט הפלילי 33 עקרונות חוקתיים נוספים : חופש ההתאגדות 36 המרחק מן הפגיעה בערכים המוגנים : ניתוח של עברת החברות כעברה לא מושלמת 43 דוקטרינת הקשר הפלילי 43 עברת החברות כהפללה של מעשה הכנה 49 האם חברות בארגון טרור היא מעשה הכנה בר הפללה ? 51 עברת החברות כהרחבה של דיני השותפות לדבר עברה 54 עברת החברות כעברה מושלמת 59 עברת חברות בארגון טרור ואיסורים על פשיעה מאורגנת 62

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר