היועץ המשפטי לממשלה והתביעה הכללית - פיצול מוסדי?

עמוד:4

The Attorney General and the State Prosecutor – Is Institutional Separation Warranted ? Gad Barzilai עריכת לשון : מיכאלה קלי סדר והדפסה : ארט פלוס , ירושלים מסת ISBN 978 - 965 - 519 - 076 - 2 "ב אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו . "ל להזמנת ספרים ומחקרי מדיניות בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה : טלפון : ; 02 - 5300800 , 1 - 800 - 20 - 2222 פקס : 03 - 5300867 דוא"ל : orders @ idi . org . il אתר האינטרנט : www . idi . org . il המכון הישראלי לדמוקרטיה , , 4482 ת"ד ירושלים 91044 ( כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה , ) ע"ר ( תשע" Copyright ) 2010 The Israel Democracy Institute ( R . A . ) Printed in Israel כל מחקרי המדיניות וכן פרק נבחר מכל ספר ניתנים להורדה חינם מאתר האינטרנט .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר