הוויכוח על גבולות המדינה – סוגיה של דת ומדינה?

עמוד:4

Territorial Concessions as an Issue of Religion and State Kalman Neuman עריכת הטקסט : ענת ברנשטיין עיצוב הסדרה : טרטקובר עיצוב גרפי – טל הרדה עיצוב העטיפה : יוסי ארזה סדר : אירית נחום הדפסה : גרפוס פרינט , ירושלים מסת ISBN 2-117-519-965-978 "ב אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו . "ל להזמנת ספרים ומחקרי מדיניות בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה : טלפון : ; 5300800-02 , 2222-20-800-1 פקס : 5300867-02 דוא"ל : orders @ idi . org . il אתר האינטרנט : www . idi . org . il המכון הישראלי לדמוקרטיה , , 4482 ת"ד ירושלים 9104401 ( כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר , ( תשעג" Copyright ) 2013 by The Israel Democracy Institute ( R . A . ) Printed in Israel כל מחקרי המדיניות וכן פרק נבחר מכל ספר ניתנים להורדה חינם מאתר האינטרנט .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר