תוכן העניינים

עמוד:6

ב . ארגון היודנראט בגטו מספר " ) 1 הגטו 115 ( " ג . אוכלוסיית הגטו מבחינה דמוגרפית ותעסוקתית 123 ד . אוכלוסיית הגטו מבחינה חברתית-מעמדית והריבוד החברתי החדש 130 ה . המשטרה היהודית ( משטרת הגטו ) 138 ו . המנגנון המשפטי ובית הסוהר 149 ז . גנס בראש הגטו ודוקטרינת ההצלה באמצעות עבודה 155 חלק ב : כלכלת הגטו 161 פרק : 1 המשאבים הכלכליים של הגטו 163 א . כוח עבודה ותעסוקה 163 ב . התעסוקה בגטו – מנהלת הגטו ובתי המלאכה 165 ג . עבודות מחוץ לגטו 173 ד . סחר חליפין עם הגויים 178 ה . הברחות ומסחר בתוך הגטו 179 ו . נשים בתוך כוח העבודה 186 פרק : 2 הפעילות הכלכלית והכספית של היודנראט 189 חלק ג : חברה וחיי יום יום 197 פרק : 1 תרבות וחינוך 199 א . רקע 199 ב . ארגון מחלקת התרבות ביודנראט 200 ג . מערכת החינוך 203 ד . הפעילות התרבותית 212 ה . חיי הדת 239 ו . סיכום 244 פרק : 2 רפואה ובריאות 247 א . בריאות הציבור 247 ב . פיקוח רפואי 248

מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר