מדריך לפיזיותרפיסט בסיוע ובהדרכת מטופל בתפקודי יום-יום בסיסיים

עמוד:2

The Physical Therapists Guide For Assissting And Directing A Client In Basic Activities Of Daily Living ( A . D . L . ) A Manual Part A : Function in bed Wheelchair use By : Prof Meir Lotan Dr Tamar Jacob Dr Zvi Kozol הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון C כל הזכויות שמורות תשע 2013 - ”ג לאוניברסיטת אריאל בשומרון ת , 3 ד . אריאל 40700 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו”ל נדפס בישראל עיצוב ועימוד : סטודיו מוזה , רחובות עיצוב כריכה : אוניברסיטת אריאל בשומרון דפוס : אליניר , פתח-תקווה isbn 2-5-91944-965-978

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר