תשבץ מודיעין 71

עמוד:50

“ Postmodern Intelligence : Strategic Warning in an Age of Reflexive Intelligence” , Security Dialogue , No . 40 , http : // www 2 . warwick . ac . uk / fac / soc / pais / people / aldrich / vigilant / 123 . full . pdf 15 לוטמר , כ ,. ו- טריס , ל . Leadership . ( 2014 ) , " “ Changes and Mediation in Civil Rights הרצאה במסגרת כנס "מלחמות אזרחים – מורכבות , אתגרים והסדרה , " שהתקיים באוניברסיטת חיפה 10-ב למאי . 16 ראה לדוגמא המצב בשתי האינתיפאדות : Catignani , S . ( 2008 ) . Israeli Counter- Insurgency and the Intifadas : Dilemmas of a Conventional Army , London : . Routledge Shulsky , A ., & Scmitt , G . ( 2002 ) . Silent 17 Warfare : Understanding the World of Intelligence , Potomac Books Inc . pp . 99- . 128 Harris , S . ( 2014 ) . ”The Obama 18 administration is drawing a line between Stealing the secrets of companies and . nations” , Foreign Policy , May 25 Bailey , T ., Del Miglio , A ., & Richter , W . 19 ( 2014 ) . ”The rising strategic risks of cyberattacks” , McKinsey Quarterly , May . See : http : // www . mckinsey . com / insights / business _ technology / the _ rising _ strategic _ risks _ of _ cyberattacks Weiner , T . ( 2013 ) . Enemies : A History of 20 . the FBI , Random House Trade Paperbacks Van Cleave , M . ( 2007 ) . 21 “ Counterintelligence and National Strategy” , National Defense University . Press , Washington , D . C 22 חוק שירות הביטחון הכללי , התשס , 2002 – ב" http : // www . shabak . gov . il / SiteCollection Images / % D 7 % 90 % D 7 % 95 % D 7 % 93 % D 7 % 95 % D 7 % AA / shabak-law . pdf Kahana , E ., & Sharfman , D . ( 2014 ) . 23 ”Misuse of Power in Israeli Intelligence” , . Israel Affairs , Vo . 20 , Iss , 1 24 "ועדת החקירה לעניין שיטות החקירה של שירות הביטחון הכללי בנושא פעילות חבלנית עוינת , דין וחשבון , " חלק ראשון , ירושלים , אוקטובר , 1987 עמ' . 12 25 צימרמן , א . . ( 1997 ) "הצעת חוק השב – כ" ניתוח משווה , " נייר עמדה מס' , 3 המכון הישראלי לדמוקרטיה , יולי . 26 קרמניצר , מ . ( 2005 ) . "האם הכל כשר בהתמודדות עם הטרור , " ? המכון הישראלי לדמוקרטיה , נייר עמדה מס' , 60 עמ' . 37-45 27 שני , י ,. קרמניצר , מ . . ( 2011 ) "הצעת חוק המאבק בטרור התשע , " 2011 א" המכון הישראלי לדמוקרטיה . Greenwald , G . ( 2013 ) . ”Glenn Greenwald 28 on security and liberty Edward Snowden” , The Guardian , 25 October , http : // www . theguardian . com / commentisfree / series / glenn-greenwald-security-liberty + world / edward-snowden Masters , J . ( 2013 ) . ”Targeted Killings” , 29 Council on Foreign Relations , May 2013 , http : // www . cfr . org / counterterrorism / targeted-killings / p 9627 Stahl , A ., & Owen , F . ( 2011 ) . ”Targeted 30 Killing : A Modern Strategy of the State” , . Michigan War Studies Review , 25 Evans , M . ( 2013 ) . Algeria : France’s 31 Undeclared War , Oxford University Press , . USA 32 תומפסון , ר . . ( 1967 ) שלטון ומרדנות , לקחי מלאיה וויטנאם , מערכות , תל אביב . Jackson , B . ( 2007 ) . ”Counterinsurgency 33 Intelligence in a Long War , The British Experience in Northern Ireland” , Military . Review , January-February , pp . 74-85 Andrew , C . ( 2010 ) . The Defence of the 34 Realm : The Authorized History of MI 5 , . Penguin Parker Commission Report ) . 1972 ) . http : // 35 cain . ulst . ac . uk / hmso / parker . htm Chenoweth , E ., & Stephan , M . ( 2011 ) . Why 36 Civil Resistance Works : The Strategic Logic of Nonviolent Conflict , Columbia . University Press Lustick , I . ( 1995 ) . Unsettled States , 37 Disputed Lands : Britain and Ireland , France and Algeria , Israel and the West . Bank-Gaza , Cornell University Press 38 טל , נ . . ( 1998 ) "עשור לאינתיפאדה , " ידיעון המל"ם , המרכז למורשת המודיעין , מס' , 17 ינואר . 39 גזית , ש . . ( 1999 ) פתאים במלכודת : 30 שנות מדיניות ישראל בשטחים , זמורה ביתן תל אביב . 40 מורה , ד . , ( 2014 ) שומרי הסף , ידיעות ספרים , עמ' . 99-101 Report of the Joint Inquiry into the “ 41 Terrorist Attacks of September 11 , 2001 by the House Permanent Select Committee on Intelligence and the Senate Select Committee on Intelligence” , December , 2002 . https : // www . fas . org / irp / congress / 2002 _ rpt / 911 rept . pdf The 9 / 11 Commission Report” , 2004 , “ 42 http : // www . 911 commission . gov / report / 911 Report . pdf Werner , E . ( 2013 ) . "Intelligence 43 failure : Officials brief Congress on Boston bombing" , AP , April 24 , Retrieved from http : // rare . us / story / intelligence- failure-officials-brief-congress-on- / boston-bombing 44 "ארבעים שנה לרצח הספורטאים הישראלים במינכן : " ממשלת ישראל אינה רואה את עצמה צד למשא ומתן עם המחבלים . ( 12 ; 20 ) , " ארכיון המדינה , 29 לאוגוסט , http : // www . archives . gov . il / ArchiveGov / pirsumyginzach / HistoricalPublications / / MunichOlympics 1972 45 מלמן , י . 40 " . ( 2012 ) שנה לטבח מינכן : המחדל הישראלי באבטחת הספורטאים , " וואלה חדשות , 29 באוגוסט . http : // news . walla . co . il /? w - / 9 / 2562403 46 חסן יוסף , מ . . ( 2010 ) בן החמאס , מודן הוצאה לאור .

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר