הערכה? בואו נדבר על זה הפרקטיקה והתיאוריה של הערכת תוכניות

עמוד:2

איורים : דינה ליפסקי עריכה גרפית ועיצוב עטיפה : סטודיו צפריר כל הזכויות למהדורה העברית שמורות © להוצאת ספרים דקל 45094 ד"ת תל-אביב 6145002 Hebrew edition Copyright © 2014 Dekel Publishing House P . O . Box 45094 , Tel Aviv 6145002 , Israel . ISBN 978-965-7178-36-2 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , להחסין במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמחברת . Let’s Talk Program Evaluation - In Theory and Practice Dr . Miri Levin-Rozalis Copyright ) 2014 Dekel Publishing House www . dekelpublishing . com North American rights by Samuel Wachtman’s Sons , Inc . For information contact : info @ dekelpublishing . com

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר