בתוך הקופסה מיתוג סמוי בשידורי הטלוויזיה המסחרית בישראל

עמוד:4

Inside the Box : Embedded Branding in Israeli Commercial Television Anat Balint Supervised by Mordechai Kremnitzer עריכת הטקסט : קרן גליקליך עיצוב הסדרה : טרטקובר עיצוב גרפי - טל הרדה עיצוב העטיפה : יוסי ארזה סדר : נדב שטכמן הדפסה : גרפוס פרינט , ירושלים מסת ISBN 978-965-519-110-3 ב “ אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו . ל “ להזמנת ספרים ומחקרי מדיניות בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה : טלפון : ; 02-5300800 , 1-800-20-2222 פקס : 02-5300867 דוא “ ל : ; orders @ idi . org . il אתר האינטרנט : www . idi . org . il המכון הישראלי לדמוקרטיה , ת , 4482 ד “ ירושלים 91044 ) כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר , ( תשעב" Copyright ) 2012 by The Israel Democracy Institute ( R . A . ) Printed in Israel עריכת מחקר מדיניות זה התאפשרה הודות לתמיכת איגוד הבמאים . כל מחקרי המדיניות וכן פרק נבחר מכל ספר ניתנים להורדה חינם מאתר האינטרנט .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר