תוכן עניינים מפורט

עמוד:יג

כניסה לשוק 236 ( Market Access ) . 3 אופן קביעת ההתחייבויות בנספח 238 ג . מגזר ראיית החשבון 240 . 1 כללים במסגרת הגאט"ס , החלים על מגזר ראיית החשבון 242 ( א ) הסכמי הכרה הדדיים בהכשרה מקצועית 244 ( ב ) דיסציפלינות ראיית החשבון 245 . 2 עמידת ישראל במחויבויות שנטלה במגזר ראיית החשבון 249 ( א ) שירותי ראיית חשבון חוצי גבולות וצריכת שירותי ראיית חשבון בחוץ לארץ 252 מסקנת ביניים 253 ) ב ) הקמת נוכחות מסחרית בשירותי ראיית חשבון 254 מסקנת ביניים 256 ( ג ) נוכחות אישית לצורך שירותי ראיית חשבון 258 מסקנת ביניים 259 ( ד ) בדיקת ההוראות המסדירות ראיית חשבון בישראל לאור דיסציפלינות ראיית חשבון במסגרת הגאט 259 ס" ד . המשא ומתן בשירותים לאחר סבב אורוגוואי 262 ו . קווים מנחים למשא ומתן בשירותים 263 מטרות ועקרונות 263 ( א ) היקף 263 ( ב ) מודלים והליכי משא ומתן 264 ( ג ) נושאים רוחביים 264 . 2 מחויבויות שנלקחו במגזר ראיית חשבון 265 ה . מסקנות 266 הגנה על קניין ? inn במסגרת ארגון הסחר העולמי : הסכם TRIPs והשפעתו על מדינת ישראל - סוגיית הייבוא המקביל של תחפות מוגנות בפטנט - גיל עד נועם 271 א . מבוא 271 ב . ההצדקות התאורטיות להגנה על פטנטים 274 ג . השיקולים המיוחדים להגנה על פטנטים בתרופות 278

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר