תוכן עניינים מפורט

עמוד:יב

ג . מערכת המס הרלוונטית בארצות הברית 187 ו . מיסוי חברות על הכנסה גלובלית 187 . 2 משטר 189 FSC n . 3 בחינה של משטר FSC n והמעבר 191 IEA ^ ד . משטר המיסוי המיוחד והסכמי הסחר 192 . 1 הסכם הסחר על תמיכות 192 . 2 המחלוקת בין הקהילה האירופית לארצות הברית 195 . 3 ההחלטות לגבי משטר מיסוי 196 FSC n . 4 ההחלטות לגבי משטר המיסוי בחוק 197 IEA n ה . השלכות הפסיקה על הדין במדינת ישראל 199 ו . ביקורת ומסקנות 203 . 1 תמיכות הניתנות באמצעות מערכת המס 203 . 2 מטרות מערכת המס 205 . 3 ארגון הסחר העולמי ותפקידו כמבקר מערכות מיסוי ישיר 211 . 4 מנגנון יישוב הסכסוכים בסוגיות של מיסוי ישיר 214 . 5 מדינת ישראל והטבות המס ליצואנים 218 6 ליברליזציה ויוהדיזציה של סחר בשירותים במסגרת הגאט"ס : מגזי וא »» ת החשבון - רחל פריד 221 א . סחר בשירותים 223 ו . הקושי בהגדרת שירותים וקשיים הנגזרים מכך 224 . 2 חסמים בפני סחר בשירותים - בעיקר בחקיקה פנימית 225 ב . הסכם גאט 227 ס" . 1 ההיקף והמבנה של הסכם הגאט 228 ס" . 2 חובות משפטיות בגאט 233 ס" ) א ) חובות כלליות 233 ( General Obligations ) 233 MFN ( Most Favoured Nation ) שקיפות 234 הסדרה מקומית 235 ( Domestic Regulation ) ( ב ) התחייבויות מיוחדות 236 ( Specific Commitments ) עקרון היחס הלאומי 236 ( National Treatment )

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר