מדריך גוף הידע בניהול פרויקטים ‭PMBOK Guide‬

עמוד:ד

לתשומת לב הקוראים פרסומי התקנים וההנחיות מטעם , Project Management Institute , Inc . ( PMI ) -n שהמסמך הנוכחי הוא אחד מהם , עובדו בתהליך הכנת תקנים התנדבותי , על ב 0 י 0 הסכמה . בתהליך זה מכנסים מתנדבים , או מבקשים לשמוע את דעותיהם של אנשים שיש להם עניין בנושא הנדון בפרסום הנוכחי . PMI אמנם מנהל את התהליך וקובע כללים שמטרתם לקדם את ההגינות שבהשגת הסכמה הדדית , אך אינו כותב את המסמך ואינו בוחן , מעריך או מאמת בצורה עצמאית את הדיוק או את ההשלמות של מידע כלשהו , וגם לא את תקפותן של החלטות כלשהן הכלולות בפרסומי התקנים וההנחיות שלהם . PMI לא יהיה אחראי לשום נזק אישי , נזק לרכוש או נזק אחר כלשהו , מסוג כלשהו - בין שהוא מיוחד , עקיף , משתמע או מקזז , באופן ישיר או עקיף - הנובע מהפרסום הנוכחי , מהשימוש ביישום כלשהו או מהסתמכות על המסמך הנוכחי . PMI לא יהיה אחראי ולא ייתן כל ערובה או אחריות , מפורשת או מכללא , לדיוק או לשלמות של מידע כלשהו שפורסם במסמך הנוכחי , ולא יקבל עליו אחריות שהמידע הכלול במסמך הנוכחי יביא להשגת מטרה או צורך מסוימים של הקוראים . PMI אינו מקבל עליו שום אחריות לתפקודם של מוצר או שירות כלשהם של יצרן או מוכר מכוח התקן או ההנחיות הנוכחיים . בפרסום המסמך הנוכחי ובהעמדתו לרשות הציבור , אין PMI מקבל על עצמו להגיש שירות מקצועי או שירות אחר עבור או מטעם אדם או גוף כלשהם , וגם אין הוא מקבל על עצמו לבצע תפקיד כלשהו המוטל על אדם או גוף אחרים כלשהם . כל המשתמש במסמך זה חייב לשמור על שיקול דעתו העצמאי , ואם הדבר דרוש - להתייעץ עם בעל מקצוע מוסמך בקביעת רמת הזהירות הסבירה בכל מצב נתון . את המידע והתקנים הנוספים בנוגע לנושא שבו עוסק הפרסום הנוכחי ניתן להשיג גם ממקורות אחרים , שהמשתמש יכול להתייעץ איתם כדי לשמוע דעות נוספות או כדי להשיג מידע אחר שלא הובא בפרסום הנוכחי . PMI-V אין שום סמכויות , וגם אין הוא מקבל עליו לפקח או לאכוף ציות לתוכן של המסמך הנוכחי . PMI אינו מאשר , בוחן או בודק מוצרים , תכנונים או מתקנים בנושאי בטיחות או בריאות . אין לייחס 1 PMI- ? כל אישור או הצהרה על תאימות למידע בנושא בריאות או בטיחות המופיעים במסמך זה , ואישור כזה הינו באחריות הבלעדית של המאשר או של מצהיר ההצהרה . כל האמור לעיל לגבי PMI יחול גם לגבי פי . אם . איי העמותה לניהול פרויקטים בישראל , ( ר"ע ) שעסקה בתרגום לעברית ובעריכה של המסמך הנוכחי , ואינה אחראית באופן כלשהו לתוכן המסמך ו / או לשימוש שייעשה בו .

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר